23647. lajstromszámú szabadalom • Elektromos lámpa

Megjelent 1902. évi márczius hó 3-án. MAGY. ® KIR SZABADALMI Mgja HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23647. szám. Vll/h. OSZTÁLY­Elektromos lámpa. ALLGEMEINE ELEKTBICITÁTS-GESELLSCHAFT CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 16-ika. Jelen találmány tárgya első- és másod­rendű vezetőkhöz való olyan elektromos lámpa, mely lényegében két fő részből áll, melyek közül az egyik egy lámpaharang­tartóval fölszerelt fölfüggesztő készüléket képez, míg a másik a tulajdonképpeni lámpa. E mellett a tulajdonképeni lámpa a lámpaharang eltávolítása nélkül kivehető a fölfüggesztő készülékből. Ez előnyösen az által érhető el, hogy a tulajdonképpeni lámpa egy kengyelbe forgathatólag van be­ágyazva vagy pedig az említett kengyelhez forgathatólag kapcsolt gyűrűbe tolatik be, mely utóbbihoz egyszersmind a lámpaha­rang is hozzáerősíttetik. Ez elrendezés mel­lett a gyűrű elforgatása után a lámpa ol­dal irányban könnyen és kényelmesen ki­húzható, a nélkül, hogy a lámpaharangot előzetesen el kellene távolítani. A lámpa­harangot tartó gyűrű továbbá ütközővé van kiképezve a kengyellel szemben, úgy, hogy a gyűrűnek s evvel együtt a lámpaharang­nak elforgatása mindig csak a vízszintes állásig lehetséges s így a lámpaharangnak a kengyelhez való ütődés következtében való esetleges eltörése megakadályoztatik. A találmánybeli elektromos lámpán esz­közölt további újítás abban áll, hogy az em­lített gyűrű elforgatása csakis az áramve­zető sodronyok kontaktus-dugóinak kihú­zása után eszközölhető, a mi a vezeték­sodronyoknak kifeszített helyzetben való elrendezése által válik lehetségessé. így aztán elektromos feszültség alatt álló ré­szek megérintése, rövidzárás, stb. ki vannak zárva. Maguk a kontaktusdugók e mellett különböző méretezést nyerhetnek, azon czélból, hogy összecserélhetők ne legyenek, úgy hogy az áram a világító testhez min­dig ugyanazon irányba vezettetik, a mi különösen elektrolyt-lámpáknál igen nagy fontossággal bír az izzótest tartósságára nézve. A kontaktusdugók megérintése az ezeket teljesen körülzáró, szigetelő anyag­ból készített hüvelyek segélyével akadá­lyoztatok meg. Az utóbbiak czélszerűen két részből állhatnak s azonkívül a kontaktus­csavarok, melyek szintén az említett hü­velyek belsejében foglalnak helyet, fejeik­nél egy furattal vagy kimetszéssel láthatók el, a vezeték-sodronyok könnyebb beveze­tése végett. A tulajdonképpeni lámpa, a melynél mint a bevezetésben már említettük, az izzótest akár első-, akár másodrendű vezetőből áll­hat, oly módon van szerkesztve, hogy vala­mennyi kapcsoló- és kontaktus-mechanizmus egy közös alaplapon foglal helyet. így

Next

/
Thumbnails
Contents