23636. lajstromszámú szabadalom • Palaczktisztító gép kívülről és belülről való egyidejű tisztításra kefék segítségével

Megjelent 1902. évi márczius hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23636. szám. XVIlI/ci. OSZTÁLY. Palaczktisztítógép kívülről és belülről való egyidejű tisztításra kefék segítségével. ALBERT SIEGEL GYÁRI CZÉG LANDAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát palaczktisztító­gép képezi palaczkoknak belülről és kívül­ről való egyidejű tisztítására. Ha több tisztító kefét rendezünk el egy­más mellett, akkor az üzem folytonos; az üzem lehet olyan, hogy minden tisztító ke­fét külön lehet be és kikapcsolni, a nélkül, hogy ez által a többi tisztító kefe műkö­dése befolyásoltatnék. A mellékelt rajzban a gép egy fogana­tosítási alakjában és pedig három tisztító kefével van ábrázolva; a kefék száma azon­ban tetszőlegesen több vagy kevesebb is lehet. 1. ábra a gép hossznézete, 2. ábra a gép oldalnézete; mindkét né­zetnél a gép háza át van metszve; 3. ábra a gép alaprajza. A mint a rajzból látni lehet, a két (a b) lánczkerék köré fektetett végtelen és al­kalmas feszítő készülék által megfeszíthető (c) láncz arra szolgál, hogy (d) kefetenge­lyeket kis (e) láncz vagy súrlódási kerekek segítségével forgásba hozza. (c) végtelen láncz helyébe hasonló gép­elemek, mint kötél, szalag stb. alkalmazha­tók. A rajzban föltüntetett foganatosítási alaknál (d) kefetengelyek hajtására (c) láncznak megfelelő kis (e) lánczkerekek al­kalmaztattak. Hogy üzem közben (c) láncz ingadozásá­nál ez a kis (e) hajtókerekekről le ne ugorhassék, (f) nyomóhengerek vannak el­rendezve, melyeket a magasságirányban be­állítani lehet és melyek a lánczot állan­dóan (e) kerekekhez szorítják. (d) kefetengelyek a mellső oldalon a csapágyakból kiálló végeiken szándékosan ferdén fúrt nyílásokkal vannak ellátva (g) tisztító kefék fölvételére és megerősíté­sére, míg a sörtével födött keretekből álló külső (h) tisztító kefék sarnirszerűen van­nak a gép alapkeretén vagy más szilárd pontján akkép megerősítve, hogy a belső kefék a külső szilárdan álló kefekereteken belül, kissé ütközve, forogjanak. A (g) belső kefék ezen ütköző forgása által a fölhelyezett és tisztítandó (i) pa­laczkok a belső falon keletkező természe­tes súrlódás folytán szintén kissé lassúbb forgásba hozatnak. A palaczkok ezen forgása által a külső kefekereten belül azoknak tisztítása a külső oldalon történik és az által, hogy a belső (g) tisztító kefék a velük forgó (i) palacz­kokon belül lényegesen gyorsabban forog-

Next

/
Thumbnails
Contents