23635. lajstromszámú szabadalom • Lánczszemekkel kombinált feszfüggműves rácsostartó

Megjelent 1902. évi márczius hó 3-án. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI JBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 236B5. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Lánczszemekkel kombinált fesz-függműves rácsos tartó. SZÉKELY LÁSZLÓ LÁZÁR ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 12-ike. A jelen találmány tárgyát egy, a bid- és a magasépítkezésekuél főkép boltozatok és födémek tartására alkalmazni szokott szö­gecselt rácsostartókat helyettesítő oly fesz­függműves tartó képezi, melynél két vagy több, egymás fölött, a fesztávolság és a teherlés által megkívánt függélyes távolság­ban befalazott, vagy általában: végein rög­zített, tetszőleges keresztszelvényű, közönsé­ges hengerelt vastartó vas- vagy aczélláncz­szemek segélyével akként van egymáshoz erősítve, üogy a húzó igénybevételnek az alsó nyomó igénybevételek egy részének a fölső tartó áll ellen, míg a nyomó igénybe­vételek többi részének fölvételére a föl­függesztési pontok alátámasztására, vala­lamint az egész szerkezet merevítésére a tartókat összekötő lánczszemek és az ezek közé és köré csömöszölt beton, gipsz, vagy más hasonló anyag szolgál. Nagy előnye a jelen találmány tárgyát képező rácsos tartónak, hogy alkatrészeinek czélszerű elrendezésénél fogva igen nagy fesztávolságoknál és terheléseknél alkal­mazható és hogy alkalmazása a szokásos szögecselt rácsos tartókkal szemben nem­csak költség tekintetében előnyösebb, hanem azon szempontból is, hogy míg a szokásos rácsos tartókat az építkezéshez sokszor he­| tekkel előbb meg kell rendelni, ami az esetleges utólagos változtatásokat kizárja, addig a jelen lánczszemekkel kombinált fesz-függműves rácsos tartót az építkezés helyén néhány perez alatt összeállíthatjuk és betonnal kiöntve teljesen elkészíthetjük. A mellékelt rajz ezen lánczszemekkel kombinált rácsos tartó néhány kiviteli alak­ját mutatja és pedig: 1. ábra egy hengerelt I vasakból ké­szült tartót oldalnézetben, 2. ábra keresztmetszetben, illetőleg per­spektivikus képben ábrázol, 3. ábra egy hengerelt szögvasakból ké­szült tartó oldalnézete, 4. ábra keresztmetszete, illetőleg per­spektivikus képe, 5. ábra középrészének oldalnézete, végre 6. ábra két I vasból készült hossztartót és ezeknek ugyanezen elv szerint készült kereszttartókkal való összeköttetését födé­mek készítésére való alkalmazásban kereszt­metszetben, illetőleg perspektivikus képben tüntet föl. A mint ez ábrákon látható, a jelen tartó két vagy több, egymás fölött, a fesztávol­ság és a terhelés által megkívánt függé­lyes távolságban befalazott vagy (hidépít­kezésnél) más módon rögzített (a) hengerelt

Next

/
Thumbnails
Contents