23618. lajstromszámú szabadalom • Önműködő szabályozó tüzelőberendezések huzatszabályozó csappanóihoz

A!eljelent 1 902. évi február Iió 27-én. MAGY. gj|| KIFL SZABADALMI EgM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23618. szárú. V/e/3. OSZTÁLY. Önműködő szabályozó tüzelőberendezések huzatszabályozó csappanóihoz. WRENN BEVERLEY WELLFORD VASÚTI HIVATALNOK SAVANNAHBAN (É. A. E. Á.). A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 28-ika. A találmány czélja oly szabályozó léte­sítése, mely a huzatnak a tüzelőtérben föl­lépő bármily kis változásánál működésbe jön és a huzatszabályozó csappanót meg­felelően beállítja. A találmány tárgyának a következőkben leirandó kiviteli módoza­tánál ezt a beállítást egy víznyomásos mo­tor végezi, melynek dugattyúja lánez vagy más hasonló tag útján van a huzatszabá­lyozó csappanóval összekötve. A motor vezérművét egy berendezés szabályozza, melynek külön erőforrása van és melyben az erőt tározni lehet, a berendezés maga pedig rugókból vagy egy forgatható karon elrendezett súlyból áll. Eme berendezés tározza a dugattyú löketénél kifejtett erőt, magát a berendezést pedig egy fölfogó ki­lincs ellenőrzi, mely egy thermostat, dia­fragma vagy más. az égési térben uralkodó föltételek változása által befolyásolt beren­dezés hatása alatt áll. A megrajzolt kivi­teli módozatnál az ellenőrző berendezést egy diafragma képezi, melynek egyik olda­lára a külső légnyomás, másik oldalára az égéstermékek nyomása hat. A diafragma és az ezzel összekötött részek súlyát, vala­mint a tüzelőhely által a diafragmára gya- ) korolt szívóhatást egy ellensúly egyenlíti ' ki. Egy második kiegyenlítősúly arra szol­gál, hogy bizonyos esetekben, pl. mikor a diafragmára gyakorolt szívóhatást kisebbí­teni akarjuk, az első ellensúlyt részben ugyancsak kiegyenlítsük. Rendes viszonyok között, t. i. mikor a tüzelőtérben a huzat elégséges, a tüzelőtér ajtaja zárva és a huzatszabályozó csap­panó nyitva van, a diafragmának a tüzelő­tér felé fordult oldalára tetemes szívóerő hat. Föltéve, hogy ez a szívóerő a diafragma egész fölűletére 0'5 kg., akkor az ellen­súlyt úgy állítjuk be, hogy az a szívóerő­nek pl 0 0(5 kg.-mal történő kisebbedésénél az ekkor föllépő szívóerőt legyőzhesse és a mótor vezérművét szabályozó súlyt mű­ködtethesse. A huzat kisebbedik, mikor a tüzelőajtót nyitjuk. Ebben az esetben a mótor műkö­désbe jön és a huzatszabályozó csappanó elzáródik. Ennek az a következménye, hogy a diafragmára ható szívóerő 0-44 kg.-ról zérusig kisebbedik. Mikor a tüzelő ajtót elzárjuk, a nyomás körülbelül 0'6 kg.-ra emelkedik. Mialatt a dugattyú a huzat­szabályozó csappanó elzárása czéljából el­; mozdul, a föntebb jelzett kiegyenlítősúly az I ellensúlyból annyit egyenlít ki, hogy mikor

Next

/
Thumbnails
Contents