23614. lajstromszámú szabadalom • Vasúti jelzőtöltény

Megjeleni 11)02. évi február lió 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28614. szám. V/a OSZTÁLY. Vasúti jelzőtől tény. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIK ET DE GUERRE CZÉG PÁRISBAN. Pótszabadalom a 21663. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 augusztus hó 3-ika. A 21663. számú törzsszabadalmunkból egy vasúti jelzőtöltény vált ismeretessé, mely­nek főelőnye nagy érzékenysége, úgy hogy a töltény a fölötte elhaladó első jármű nyomása alatt fölrobban. A töltény eme biztos működését a benne alkalmazott tagok elrendezése és a robbanó készítmény össze­tétele. főleg pedig az idézi elő, hogy a rob­banó készítménybe üveggyöngyök vannak beágyazva, melyek elronesoltatásuknál súr­lódást okoznak és a robbanó készítményt biztosan föllobbantják. A robbanó készítmény és a töltény hü­velye vagy feneke között egy szövetből vagy nemezből vagy más lágy anyagból készült korong van elhelyezve, melynek az a föladata, hogy a töltény érzékenységét az esetleges ütésekkel szemben kisebbítse. Ugyan erre a czélra szolgál az a törzs­szabadalomban leírt óvórendszabály, hogy a lényeges alkotó részek (a robbanó készít­mény és üveggyöngyök) viszonylagos hely­zetét valamely ragasztóanyag alkalmazásá­val akként biztosítjuk, hogy az üveggyön­gyök el ne mozdulhassanak, tehát ezzel is kisebbítsük az esetleges robbanás lehető­ségét. Bár az ekként szerkesztett jelzőtöltény esetleges behatások, lökés stb. hatása alatt egy könnyen föl nem robban, mégis kívána­tosnak látszik — tekintetbe véve, hogy eme töltények kezelésével nagyon sok, különböző mértékben kioktatott egyén van megbízva — a töltények érzékenységének további kiseb­bítése. Ebből a czélból a töltény hüvelyé­nek egész belső fölületét szövettel, nemezzel vagy más hasonló anyaggal vonjuk be, hogy így a robbanó készítményt és az üveg­gyöngyöket a fémtől teljesen szigetelhessük. A következőkben az ily bélésekkel ellátott hüvelyeket és azok előállításánál követett eljárást ismertetjük. Ez az eljárás lényegében véve abból áll, hogy szövetből, nemezből vagy más lágy anyagból vágott korongból melegítés közben a (b) hüvely alakjának megfelelő alakú (a) süveget (1. a csatolt rajz 1. ábráján kereszt­metszetben) állítunk elő. Ezt a süveget a (b) hüvelyben helyezzük el (1. a 2. ábrát), azután a robbanó készítmény és ragasztó­anyag keverékével megtöltjük, gondoskodva arról, hogy abban még a (d) üveggyön­gyöket vagy szemeket is elhelyezhessük, úgy mint azt már a törzsszabadalmunkban is ismertettük. Az egész tömeget az (f) koronggal 1

Next

/
Thumbnails
Contents