23575. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémeknek érczeikből folytonos kilugozás és kimosás útján történő kivonására

Meg-jelent 1002. évi február hó 27-én. MAGY. SZABADALMI szabadalmi leírás 23575. szám. XII/b. OSZTÁLY. Eljárás fémeknek érczeikből folytonos kilúgozás és kimosás útján történő kivonására. Du SCHEIDEL ÁGOSTON MÉRNÖK SYDNEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1S01 julius hó 11-ike. Eddig az oly érczeket, melyekből a fino­man elosztott fémet kilúgozás útján kell ki­vonni, először szárazon vagy vízzel keverve aprózták föl és azután a fém kioldása czél­jából alkalmas lúggal kezelték. Ezt az eljárást újabb időben igen előnyö­sen akként javították, hogy az érczeket már a fölaprózás közben lúgozzák ki, a mennyi­ben a lúgot és érczet egymással keverve ve­zetik az aprítógépekbe vagy zúzóműbe. A keletkezett zagyvát azután alapos kilúgozás czéljából kádba viszik, itt a lúgot lesszívat­ják és a kicsapó kádba vezetik, míg a hátra maradt zúzóérczet szűrökön vagy szűrősaj­tókon sajtolják ki. Bár ez az eljárás az első sorban említett­nél annyiban előnyösebb, hogy kevesebb időt vesz igénybe, a sok kád alkalmazása és a drága szűrősajtók beszerzése és föntartása egyrészt sok helyet igényel, másrészt tete­mes költségeket okoz. Az érezek folytonos üzemben történő ki­lúgzására és kimosására a 91514. számú német birodalmi szabadalomból már vált egy berendezés ismeretessé. Ez egy gyűjtőtar­tályból és egy másik, hosszú, több osztály­részre osztott kádból áll. A gyűjtő tartályba az ércziszapot a lúggal együtt vezetjük be. Az iszapot a kádban előzetesen kilúgozzuk, a ki nem oldott részek leülepednek, mikor ezeket egy szállítócsiga a tartály oldalfalán átemeli és a kádba viszi. A kádban egy szállító szalag mozog, mely a hulladékokat a további kilúgozás és mosás czéljából az egyik osztályrészből a másikba viszi, a ká­don pedig az ércczel ellenáramban lúgot ve­zetünk át, hogy az a föloldott fémmel te­lítve a kád másik végén kifolyjék. Isme­retes azonban, hogy az érczeket azok kilú­gozása czéljából annál finomabban kell föl­aprózni, minél szegényebbek, továbbá, hogy valamely anyag annál nehezebben ülepedik le valamely folyadékban, minél finomabban föl van az aprózva. A hivatkozott német szabadalmi leírás erre a körülményre egy­általában nincs tekintettel, ezért ha tényleg finoman fölaprózott érczet töltünk a beren­dezésbe, ez nem ülepedik le a kellő mérték­ben, tehát a csiga és szállító szalag az anyagot nem továbbíthatja, hanem az érez egy tetemes része lebegve marad a lúg­ban és mielőtt teljesen ki volna lúgozva, a lúggal együtt elfolyik, kénytelenek va­gyunk tehát az elfolyó lúgot megszűrni, a hátra maradt anyagot pedig újabb kezelés­nek alá vetni, míg ha az érczet nem apróz-

Next

/
Thumbnails
Contents