23554. lajstromszámú szabadalom • Szitáló- és osztályozógép vízszintes rázószitákkal

Megjelent 1903. évi február lió 18-án. H I VATAL SZABADALMI LEI RAS 23554. szám. X/i. OSZTÁLY. Szitáló és osztályozó gép vízszintes rázó szitákkal. «VULKÁN» GÉPGYÁR-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, EZELŐTT GUTJAHR ÉS MÜLLER, REINHARD FERNAU & C° CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 12 iUe. Jelen találmány tárgyát vízszintes rázó szitákkal ellátott szitáló- és osztályozó- gép képezi, mely a szitálandó anyagot a szitá­kon előremozgató szerkezetnek rendkívüli egyszerűsége és hatásos működése által tűnik ki és ezenkívül oly szerkezettel van ellátva, mely a sziták tisztántartására szol­gáló tisztító anyagot folytonos körfolyamban a legalsó szitától önműködően a legfölsőhöz szállítja vissza. A találmány tárgyát képező gép a mellé­kelt rajzban néhány foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve. Az 1. ábra két szitaszekrénnyel ellátott gép oldalnézete, a hol is a szitaszekrények közül az egyik metszetben van föltüntetve. A 2. és 3. ábrák a gépnek vég-, ill. fölül­nézetét láttatják, a hol is az utóbbi ábrá­ban a szitaszekrények födelei el vannak távolítva és a bal oldal az egyik gyűjtő fenéknek berendezését szemlélteti. A 4. ábra metszet a 3. ábrának A—B vonala szerint. Az 5. és 6. ábrák a találmány szerint szerkesztett szitának két módosított fogana­tosítási alakját láttatják, míg a 7., 8. és 9. ábrák a tisztító anyagot a legalsó szitától visszaszállító szerkezetnek hossz- és harántmetszetét, ill. fölülnézetét tüntetik föl. Az (1) szitaszekrények (1. ábra), melyek a szitálandó és tisztító anyagot továbbító szer­kezetektől eltekintve, tetszőlegesen rendez­hetők be és melyeknek szerelése és működ­tetése tetszőleges módon történhetik, a föl­tüntetett foganatosítási alaknál a forgat­hatóan elrendezett (2) rudakra vannak ágyazva és a (3) állványban ágyazott, három­szor kigörbített (4) a legfölsőhöz forgattyútengely által (3. ábra) az (ő) hajtó rudak segélyével rázó mozgásban tartatnak. A háromszor kigörbí­tett tengelynek alkalmazása igen előnyös, mert ez lehetővé teszi, hogy a hajtó ruda­kat a szitaszekrényekkel ezek középvona­lába, ill. ettől szimmetrikusan fekvő pontok­ban kössük össze a nélkül, hogy ezen czélra meghajlított hajtó rudakat kellene alkalmaz­nunk. melyek kétszer kigörbített forgattyú­tengely nél el nem kerülhetők és melyek a szitaszekrényeknek egymástól nagyobb tá­volságban való szerelését teszik szükségessé, mint az egyenes hajtó rudak. A szitálandó anyagot a szitákon előre­mozgató szerkezet háromszögletes betétek­nek egy sorából áll. Ezen betétek a szita­fölületen, ill. gyűjtő fenéken különböző mó-

Next

/
Thumbnails
Contents