23552. lajstromszámú szabadalom • Elzáróberendezés az állító szerkezetekhez elektromos blokkozó berendezéseknél

Megjelent J902. évi február hó 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL szabadalmi leiras 28552. szám. vil/j. OSZTÁLY Elzáróberendezés az állító szerkezetekhez elektromos blokkozó berendezéseknél. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 27-ike. Valamely elektromos blokkmező által lé­tesített elzárást rendszerint a blokkozott mező kiblokkozásával szüntetjük meg, tehát az elzárás a blokkniező kiblokkozásával egy­idejűleg szűnik meg. A vasúti biztosító be­rendezéseknél azonban néha szükségessé válhatik az, hogy az illető blokkmező által blokkozott berendezés a blokkmező kiblok­kozása után is blokkozva maradjon és hogy kiblokkozását egy második blokkmező vé­gezze. Ezt a föladatot a következőkben le­írt újítás igen egyszerű és biztos módon oldja meg. Ugyanis az egyik blokkmező nyomógombjának lenyomásánál egy vagy több megakasztó kilincset vagy megakasztó rúdat vagy hasonló tagot indítunk mozgás­nak, melyek pld. egy vagy több jelzés­vagy immetiránybeállító emeltyűt egy bi­zonyos helyzetben blokkoznak. Ezek a ki­lincsek stb. azonban a blokkmező visszafelé mozgó elreteszelő vagy nyomórúdjának moz­gását nem követik, hanem akasztókok által rögzítve az elreteszelő rúd helyzetétől füg­getlenül a blokkozó helyzetben maradnak. Ezeket az akasztékokat egy a blokkozó mezővel együtt működő blokkmező meg­akasztó vagy nyomórúdja váltja ki. A találmányt egy példán részletesen fog­juk ismertetni. Az ismert Siemens-féle négymezős blokk­rendszernél a föltétel az, hogy a vonal­mező a vonalhoz tartozó bejárati jelzést ne blokkozza állandóan. Azonkívül azt is meg­követeljük. hogy ha állomás-blokkozó beren­dezésünk van, a vonalmezőt a jelzőmezők működtetése előtt kelljen működtetni. Eme követelmények miatt külön berendezések szükségesek, hogy a vonal szabaddá tétele után a jelzésbeállító emelőket mindaddig blokkozhassuk, míg azokat a jelzésmezők nem blokkozzák. Ellenkező esetben, ha az állomás egyszer valamely jelzés működteté-I séhez hozzájárult, ezt a jelzést többször is j lehetne működtetni és az állomás hozzájá-I rulása nélkül több egymást követő vonatot j lehetne beereszteni. Eddig ezt a blokkozást egy megakasztó tag bekapcsolásával végez­ték, mely a jelzésemelőt, mikor az egy­szer meghúzatott, önműködően elzárja és csupán csak a jelzésmező kiblokkozása után bocsátja azt szabadon. Ennek az elrende­zésnek az a hátránya, hogy a jelzést állító alkalmazott abban a gyakori esetben, mely­ben a vonat beérkézte, tehát a vonalblokk működtetése előtt kénytelen a jelzést átállí­tani, azt újból szabad menetre nem állít­hatja a nélkül, hogy azt kiblokkozná, mi za­varó késedelmekre adhat okot. Kifogástalan-

Next

/
Thumbnails
Contents