23549. lajstromszámú szabadalom • Kimérő berendezés tejkannákhoz

Megjelent 1903. évi február lió 18-án. MAGY. KIK. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi lei ras 23549. szám. x/f. OSZTÁLY. Kimérő berendezés tejkannákhoz. HELM VILMOS MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 4-ike. Tejkereskedésben eddigelé a nagy szál­lítókannákban lévő tejet elszállítás czéljá­ból kisebb kannákba kellett áttölteni, me­lyekből azután a tejet kimérték. A tej ezen átöntésénél könnyen fölmelegedett és infi­cziálódott, úgy hogy nemcsak gyors romlás­nak indult, hanem fertőző betegségeket is terjeszthetett. A találmány tárgya szerint azonban a szál­lítókannákat közvetlenül használhatjuk föl a tej kimérésére, a mennyiben a kannákat egy rossz hővezető anyagból készült szek­rénybe helyezzük, mely akként van beren­dezve, hogy a kanna vízszintes helyzetbe átbillenthető, úgy hogy a tejet egy a fö­délben elrendezett csapon át közvetlenül ki­mérhetjük. Az elrendezés már most olyan lehet, hogy a szekrényt a szállítókannák­kal együtt a kimérő asztalon alkalmas szer­kezetek segélyével megemelhetjük és azután átbillenthetjük, de az elrendezés olyan is lehet, hogy az átbillentést külön görbíthető vagy függő állványban eszközöljük. A csatolt rajz 1—4. ábráján az első mó­dozat egy alakja van példaképen bemutatva, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. és 4. ábrán két különböző állásban. Az (a) szekrény négyszögletes, kerek vagy más, a tejszállítókanna alakjának megfe­lelő alakkal bír, fölül nyitott és fából vagy más ja hőt rosszul vezető anyagból készül. A szekrény egyik oldalfala czélszerűen ajtó gyanánt van kiképezve, úgy hogy a meg­emelt szállítókannát oldalt könnyen behe­lyezhetjük az (a) szekrénybe. A szekrény egyik vagy két oldalán (b) lé­czekkel vagy kengyelekkel van ellátva, me­lyeknek segélyével a szekrényt függélyes helyzetéből vízszintes helyzetbe vihetjük. Eme léczek vagy kengyelek alsó élét czél­szerűen (c) görgőkkel látjuk el, úgy hogy a szekrényt a benne lévő szállítókannával együtt a 3. ábrán látható állásban az el­árúsítő asztal egyik helyéről a másik helyre gördíthetjük. A (d) kannát egy az (f) csap segélyével elzárható (e) töltőcsővel ellátott födéllel zárjuk le. A szállítókanna átfektetése után a tejet eme csap segélyével könnyen és kényelme­sen kimérhetjük, úgy hogy a szállítókannát közvetlenül használhatjuk föl kimérő edény gyanánt. Az 5—8. ábrákban a találmány tárgyának oly kiviteli módozata van ábrázolva, mely­nél a szekrényt a tej kimérése czéljából

Next

/
Thumbnails
Contents