23538. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tűzveszedelemből való mentésre

Megjelent 1902. évi február hó 19-én. MAGY. m KIR. SZABADALMI BGH HIVATAL szabadalmi leírás 2B538. szám. v/f. OSZTÁLY. Berendezés tűzveszedelemből való mentésre. KASCHEWITZ FRIGYES KOCSIGYÁRTÓ ÉS BARTHEL PÁL BÁNYA­MÉRNÖK GOTHÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 23-ika. A találmány tárgyát berendezés képezi, tűzveszedelemből való mentésre, mely egy továbbítható, bármely rézsútos helyzetében beállítható és forgatható állványra szerelt, teleszkópszerűen egymásba tolt és emelő­gép segélyével kihúzható csövekből áll, me­lyek alkalmas, alul kezelendő záró szerke­zetek segélyével fölállítva oly árboczot ké­peznek, melynek fölső végén a föltekercse­lés előtt egy kötélcsigával ellátott forgat­ható kar van megerősítve. Ezt a kart az égő épület felé irányítjuk, melyből embereket, állatokat, értéktárgya­kat stb. ki akarunk menteni. Ezen kar csigái fölött futó kötél fölső vége egy szállító kosarat hord, alsó vége pedig az emelőgép kötéldobján van megerő­sítve. Ez az emelőgép az árboczcsövek fölállítá­sára szolgáló emelőgéphez hasonlóan szilár­dan van a forgó állványon megerősítve és ezt az állványt akkor, ha az azt hordó kocsi a talaj egyenetlensége következtében nem állhat vízszintesen, a kocsihoz képest úgy állíthatjuk be, hogy az árbocz állandóan füg­gélyesen áll. Az árboczot alkotó egyes csövek körül- j belől emeletmagasságúak és mindig annyi . csövet rendezünk el, mint a mennyi az il­j lető város legmagasabb épületeinek emelet­magassága. A csatolt rajzlapokon az 1. ábra a berendezés előlnézetét és rész­ben metszetét láttatja a szállítás alatt il­letve nyugalmi helyzetben; a 2. ábra működésben láttatja a berende­zést; a 3. ábra alaprajz; a 4. ábránál föl van tételezve, hogy a be­rendezés ferde talajon áll; az 5. és 6. ábrák részletrajzok. A berendezés szerkezete, kezelése, és mű­ködési módja a következő: Az (1) kocsiban a (2) csavarorsó segélyé­vel bármely rézsútos helyzetbe beállítható (3) öntött vastest van ágyazva. A czélszerűen (4) kézi kerekekkel ellá­tott és az (1) kocsikon vezetett (2) csavar­orsók egy-egy (5) karimával vannak ellátva, melyeken a (3) öntött vastest szabadon föl­fekszik. Ennek a vastestnek fölfelé való ki­térését a (4) kézi kerekek agya akadályozza meg. Minthogy a (3) vastest négyszögalakkal | bír, czélszerűen négy ily (2) csavarorsót al­kalmazunk.

Next

/
Thumbnails
Contents