23536. lajstromszámú szabadalom • Mozgó állványok vagy figurák kirakat és reklám czélokra

Megjelent 1902. évi február lió 19-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA r kj szabadalmi leiras 2B5B6. szám, IX/lt. OSZTÁLY. Mozgó állványok vagy figurák kirakat- és reklám-czélokra. HUPTON HORACE ED WIN ELEKTROTECHNIKUS ÉS MUTTON THOMAS KERESKEDŐ RRIGHTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 2-ika. A jelen találmány tárgya reklám czélokra, áruk kiállítására, kirakat és hasonló czélokra szolgáló és kis elektromos vagy másnemű motor által működtetett pneumatikus beren­dezésből áll. Egy kis két hengerű légszivaty­tyú levegőt nyom egy tartályba, a honnan ez nyomás alatt egy elosztóba jut, mely egy öt- vagy hat ágú csaphoz hasonló beren­dezéssel bír. Ezen elosztó czélszerűen hen­geres alakú és több kieresztő nyílással van ellátva, melyek mindegyike egy forgó dob vagy tárcsa által szelepszerűen elzárható és tetszőleges sorrendben megnyitható. Ezen elosztón át a levegő csövek segélyével te­leskópszerű oszlopokba vagy függélyes áll­ványokba jut, melyekből a levegő nyomása következtében csövek vagy karok tolatnak ki. Ezen csövek vagy karok függélyes, víz­szintes, görbe vagy ferde irányban mozog­hatnak és mozgásuk úgy egyenesben, mint csavarvonal-alakban, folytonosan vagy meg­szakításokkal történhetik. Ha a légnyomást időközönkint megszüntetjük, a teleskóp­szerű rész en elkedő és sülyedő mozgását idézhetjük elő, a mennyiben ugyanis ez a légnyomás megszüntetése után si ját súlyá­nál fogva lassan újból sülyed. E mozgások, főkép ha csigavonalalakban mennek végbe, igen sajátságos és élethű hatást létesíte­nek, ha az állványokkal egy bábot, valamely állat-alakot, fölöltöztetett figurát vagy fe­jet hozunk összeköttetésbe. Egy sor báb, melyek fölváltva emelkednek és sülyednek, különleges, föltűnő látványt nyújt. Hasonló módon lehet egy eső- vagy napernyőt nyitni és csukni, vagy gyümölcsöt és virágot, me­lyek rugalmas és légmentes anyagból készül­tek, lassú kiterjeszkedésre bírni, a mi a növés látszatát kelti, mire egy ilyen tárgy a légnyomás megszüntetésével lassan vagy hirtelen ismét összezsugorodásra kényszerít­tetik. Azonkívül a készülék igen alkalmas divatárú-czikkeknek és hasonló áruknak ki­rakatban való mutogatására, valamint arra, hogy a járó-kelő figyelmét plakátokra és reklámokra tereljük stb. A mellékelt rajzon: 1. ábra egy egyszerű függélyes teleszkóp­állványt ábrázol a légbevezetésre szolgáló csővel 2. ábra ezen állvány be- és kitolható te­leszkóp részét ábrázolja, 3. ábra egy táblát tüntet elő különböző kivitelű teleszkóp-állványokkal, melyek kö­zül az első és a harmadik egyenes vonalú

Next

/
Thumbnails
Contents