23528. lajstromszámú szabadalom • Nagy frekvencziájú váltakozó áramoknak nagy távolságra való átvitele

Megjelent 1902. évi február hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL szabadalmi leiras 28528. szám. VIIlg. OSZTÁLY. Nagy frekvencziájú váltakozó áramoknak nagy távolságra való átvitele BOREL ADOLF MÉRNÖK MANNHEIMBEN ÉS BOREL KÁROLY MÉRNÖK LYONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 19-ike. Jelen találmány nagy frekvencziájú vál­takozó áramoknak, különösen telefonáramok­nak nagy távolságokra való átvitelére vo­natkozik. A mellékelt rajzon az elérendő czélra szolgáló berendezések sematikusan vannak föltüntetve. Hogy nagy frekvencziájú áramokat két, egymástól több kilométer távolságra eső (A és B) pont között (1. ábra) át,vigyünk, jelen találmány szerint a talajra, illetőleg a talajba egy hengeres vagy másképen alakított (T) csövet helyezünk, melynek falai mágnesezhető anyagból, előnyösen puha vasból vannak készítve. A mágnesezhető cső lefektetése előtt annak belsejébe két kettős vagy egyszerű, az elektromosságot jól vezető fémből ké­szült (cl, c2) drótot helyezünk be, mely drótok egymásközt és a (T) csőtől a mind­két szálat körülvevő szigetelő anyag által el vannak szigetelve. A (T) cső egyik olda­lára, és pedig kívülről a lefektetés alkal­mával két más elszigetelt (e3 és c4) veze­tőt helyezünk. Az így képezett vonal egyik végén, pl. (A)-nál, a (T) csőben lévő egyik vezetőt (cl)-et és a külső vezetők egyikét (c3)-at két kapoccsal, illetőleg a nagy frekven­cziájú váltakozó áramokat előállító (G) ge­nerátorral összekötjük és a vonal másik végén (B)-nél ezen két (cl és c3) vezetőt közvetlenül egy folytonos vezetővé egye­sítjük, mint azt az 1. ábra mutatja. Ezen vezetővégeket (B)-nél bizonyos ese­tekben még egy kondenzátor kapcsaihoz is kapcsolhatjuk. A vonal másik két drótját, és pedig a (c2) belső vezetőt és a (c4) külső vezetőt (B)-nél az (R) fölvevő kapcsain és a vonal másik végén (A)-nál vagy rövidre zárjuk, vagy egy kondenzátor kapcsaihoz kap­csoljuk. Könnyen belátható, hogy a (cl és c3) drótok egy elektromos transzformátornak primér-tekercselését (egy menetből állót) és a (c2 és c4) a szekundér-tekercselését ké­pezik, mely transzformátor az egyszerű váltakozó áramoknak más feszültségűekké való átváltoztatására szolgál. Ezen transz­formátor oly mágneses körrel bír, melynek hossza a (T) cső középső kerületével egyenlő és amelynek keresztmetszete egyenlő ezen csőnek (A és B) közötti hosszával, szo­rozva a csőfal vastagságával. Azon veszteségek csökkentésére, melye-

Next

/
Thumbnails
Contents