23523. lajstromszámú szabadalom • Védőrács gyermekkocsikhoz

Megjelent 11)02. évi február hó 13-tin. MAGY. gg| KIIl SZABADALMI jHu HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 28528. szám. XX/a3. OSZTÁLY. Védőrács gyermekkocsikhoz. SCHULZE KÁROLY VILMOS RÓBERT VENDÉGLŐS LIPCSÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát gyermekkocsik­hoz való oly védőrács képezi, mely azonnal fölemelkedik, mihelyt a gyermek a kocsi­ban föláll, s ily módon a gyermeknek a kocsiból való kiesését megakadályozza. A találmány tárgyát képező védőberendezés jellemző sajátsága abban áll, hogy a gyer­mek, ha a kocsiban fölegyenesedik, egy a kocsi kosarán keresztben átnyúló hevedert, szíjat vagy effélét hoz működésbe s ez ál­tal a védőrácsot kikapcsolja, úgy hogy az egy rúgó vagy hasonló szerkezet hatása alatt a kocsi kosarának széle fölé emelke­dik. A mellékelt rajzlapon két foganatosítási alak van föltüntetve, és pedig az egyik az 1. ábrán a kocsi oldalról nézve, leeresz­tett ráccsal, a 2. ábrán fölemelt ráccsal, a 3. ábrán a kocsi egy része fölülről nézve nagyobbított mértékben rajzolva látható. A másik foganatosítást a 4. és 5. ábra mutatja, különböző helyze­tekben föltüntetett rácsokkal. Az 1—3. ábrákon bemutatott foganatosí­tásnál (a) jelenti a kocsi kosara fölött ke­resztben átnyúló hevedert. Ha a gyermek a kocsiban fölemelkedik, s ezen heveder­hez támaszkodik, ez által az (f) záróhor­gok elfordulását idézi elő, mely utóbbiak a védőrács fölső (b) kerete fölé nyúlnak s azt a kocsi kosarának fölső (e) szélére le­szorítják. Ha azonban az (a) hevederre ki­fejtett húzás folytán az (f) horgok a 3. ábrán pontozott vonalakkal föltüntetett helyzetbe oldalt fordulnak, a (g) rúgó a csuklós (c) könyököket kiegyenesíti, s ez által a (b) keretet a kocsi kosara fölé emeli. Czélszerű a (b) keret és a kocsi ko­sarának fölső (e) kerete közé valamely vá­szonleplet vagy effélét erősíteni, úgyhogy a gyermek számára egy védő fal legyen lé­\ tesítve. A 4. és 5. ábrákon föltüntetett kiviteli alaknál is megvan a jellemző (a) heveder s ha a gyermek ehhez támaszkodik, a (h) szögek visszahúzatnak, s ily módon az ol­dalsó (i) rácsokat szabaddá teszik. A kocsi kosara alatt egy rúgó nyugszik, mely az oldalsó (k) könyököket (i) rácsok föl­szabadítása után a kocsi mindkét oldalán fölszorítja, s ily módon a czélszerűen nád­fonatból készült (i) rácsot a magasba tolja.

Next

/
Thumbnails
Contents