23519. lajstromszámú szabadalom • Újítások vízöblítésű árnyékszékek vízmedenczéin

Megjelent 1 1)02. évi február hó l.'Uán. MAGY SZABADALMI Kitt. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28519. szám. XXI,". OSZTÁLY­Újítások vízöblítésű árnyékszékek vízmedenczéin. SPOEREB LEON KERESKEDŐ SZT.-PÉTERVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 13-ika. Jelen bejelentés árnyékszékek vízmeden­czéin eszközölt javításokra vonatkozik és czélja a klozetba tóduló víznek nyomását növelni, hogy az czéljának jobban megfelel­jen. A találmány főleg abban áll, hogy egy vízmentesen íöl és alá mozgó dugattyút rendezünk el, melyet a víz fölemel, ha a medencze feneke közelében lévő csövön be­folyik és mely saját súlya folytán lesülyed, ha a víznyomás a medencze fenekén elren­dezett kibocsátó szelep nyitása által csök­ken, mert a kifolyató cső átmérője sokkal nagyobb, mint a bevezető csőé. A dugattyú lefelé mozogva, röviddel legmélyebb állása előtt egy rúdba ütközik, mely az előbb említett kibocsátó szelep nyúlványa, ezáltal azt ülőkéjére szorítja és a medenczét el­zárja. A víznyomás a medenczében azonnal nő a bevezető csövön folytonosan beömlő víz által és a dugattyút eredeti helyzetébe visszaviszi. A rendes állásban az említett kibocsátó szelep a medenczében lévő víz­nyomás által ülőkéjén fogva tartatik; mű­ködtetése láncz, rúd stb. által emeltyű segítségével történik, mely súllyal van el­látva ; a súlynak oly méretei vannak, hogy a szelep zárását megakadályozza, ha a me­denczében a víz nyomása — mint fönn említettük — csökken, de a szelepet nem tudja emelni, ha a víznyomás elég nagy, hogy az említett dugattyút emelje. A találmány tárgya egy fcganatosítási alakban van ábrázolva. 1. és 2. ábra a vízmedencze hosszmet­szetei egymáshoz derékszögben fekvő síkok szerint; 3 ábra egy keresztmetszet. (a) hengeres medenczében, mely fönn és lenn el van zárva, (b) nehéz dugattyú van elrendezve, mely tömítés által vízmentesen mozog; a dugattyú tetszőleges anyagból készülhet. A medencze (e) fenekén nyúlik át (f) levezető cső, mely a klozethez vezet. Ezen csőben (g) szelepülőke van, melyen (h) szelep nyugszik. A szelepülés fölött a cső át van fúrva, hogy a szelep nyitása esetén a vizet fokozatosan bocsássa ki. (a) medenczén. átnyúlik (i) tengely, mely (j) tömítésen lép be; ezen (i) tengelyre a me­denczén kívül (k) kétkarú emeltyű van erő­sítve; az egyik kar (1) rúddal áll kapcso­latban, a másik megfelelő (m) súllyal van ellátva. A medenczén belül (i) teugelyen | vannak az (n) karok, melyek (o) szeleprud­dat veszik körül. Az (a) medencze fenekéhez közel van (q) bevezető cső, melynek átmérője sokkal ki­sebb, mint az (f) kivezető csőé, hogy a me-

Next

/
Thumbnails
Contents