23507. lajstromszámú szabadalom • Berendezés malátalé és hasonló folyadékok hűtésére

Megjelent li)0'2. évi február hó 11-én MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28507. szám. I V/a. OSZTÁLY­Berendezés malátalé és hasonló folyadékok hűtésére. C. G. BOHM MASCHINENFABRIK CZÉG BERLIN/" FREDERS­DORFBAN A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 22-ike. A találmány tárgyát ellenáramú hűtőbe­rendezés képezi malátalé és hasonló oly fo­lyadékok hűtésére, melyeknél a hűtendő fo­lyadékot levegő elzárása mellett hűtjük. Az összes eddigi ily berendezések nehezen tisztíthatók, nagy térigényüek, sok hűtő fo­lyadékot igényelnek vagy lassan hűtenek. Mindeme hátrányokat a találmányunk tár­gya által annak következtében küszöböljük ki, hogy a berendezésnél térigénye — kiké­pezése következtében, — igen csekély és hogy az ellenáram elve is tökéletesen ke­resztül van víve. Ezenkivül gondoskodtunk arról is, hogy a hűtendő folyadék áramlását éles sarkok és holt szögletek ne akadályoz­zák és hogy ennek következtében régi ma­radékok le ne ülepedjenek, mi lehetővé teszi azt is, hogy a tisztítást egyszerű vízöblítés­sel eszközöljük és hogy gyors, alapos és biz­tos hűtést érjünk el lehetőleg csekély hűtő­szer fölhasználásával. Mindezt a találmányunk tárgya szerint az által érjük el, hogy a hűtővizet valamely zárt tartályban ellenáramban a meleg föl­vételére legalkalmasabb módon akként tart­juk áramlásban, hogy az egymás mellett el­haladó hűtőáramok között közöket hagyunk, melyeken levegőt vezetünk át és melyek lég­hűtés által még meleget vonnak el a hűtő-S folyadéktól és így a vízfogyasztást csök­| kentik. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra a berendezés hosszmetszetét lát-I tatja; a 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vonala szerint; a 3. ábra metszet az 1. ábrának C—D vo­nala szerint. Az ide-oda görbülő, rézbádogból (esetleg vékony hullámbádogból) álló, hosszú üreges (a) szalag a (b) falak által hosszanti czel­lákra osztott szekrényben van elrendezve. A czellák akként közlekednek egymással, hogy az egymás mellett álló falak a szekrény falától bizonyos távolságban egy-egy ívrész­szel vannak egymással összekötve. Ezekben a czellákban van az üreges (a) rézszalag el­rendezve, melybe a hűtendő folyadékot a (c) csövön bevezetjük és a (d) csövön át el­vezetjük. A hűtőfolyadékot (például vizet) az (e) csövön vezetjük be és az (f) csövön vezetjük el, úgy, hogy a hűtőfolyadék és a hűtendő folyadék egymással ellenkező irány­ban áramlanak, a mint azt a rajzon látható nyilak jelzik.

Next

/
Thumbnails
Contents