23500. lajstromszámú szabadalom • Mángorló

Megjelent 1901. évi február hó 11-én. MAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL V-WV.;. » SZABADAM LEIRAS 2B500. szám. VlII/c. OSZTÁLY. Mángorló. KELEMEN MÁRTON EGYHÁZI SZOBRÁSZ GYŐRÖTT. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 5-ike. Elsőbbsége 1901 augusztus 6-tól kezdődik. Jelen találmány tárgyát ingamozgású mángorló képezi. Á találmány tárgyát a mellékelt rajz ábrázolja, és pedig 1. ábra a mángorlót oldalnézetben tün­teti föl, 2. ábra a tengely távlati nézetét mu­tatja, 3. és 4. ábrák a mángorlófák két foga­natosítási alakját ábrázolják. Az állványt négy (a) oszlop képezi; az oszlopokat alul (b) mángorlólap és (c) ne­hezék, fölül (d) pánt köti össze. Az (e) mángorlósúly az (f) emelőrudakban ágya­zott (g) tengelyen függ; az (e) mán­gorlósúlyt (h) gerendák kötik a (g) ten­gelyhez. A (h) gerendák meghosszabbodásai (i) súlyszekrénnyel vannak burkolva. Hogy az (e) mángorlósúlyt fölemelni és a mán­gorlófákat fölszabadítani lehessen, az (f) emelőrudak végei hasítva vannak; ezen ha­sítékba nyúlik a kétszer görbített (j) ten­gely két vége. Ha (k) forgattyút elforgat­juk, akkor az (f) emelőrudak fölemelkednek és magukkal viszik az (e) mángorlósúlyt. Ügy az alsó (c) nehezék, mint az (e) mán­gorlósúly és (i) szekrény tetszés szerinti súlyos anyaggal (kaviccsal, homokkal vagy i hasonlóval) van megtöltve és minden oldal­ról deszkával burkolva. Az (i)- súlyszekrény czélja, a mángorló hajtását megkönnyíteni és járását egyen­letessé tenni. A mángorlandó ruha kiké­szítésére asztalt rendezek el, mely a rajz­ban föltámasztott helyzetében egész vonal­lal, lebocsátott helyzetében pedig ponto­zott vonallal van föltüntetve. Az (r) asztal­lap (l) rúd és a közepén csuklós kötésű (m) rúd által van az (a) állványhoz erő­sítve. Ha az (m) rudat a nyíl irányában benyomjuk, az asztal a pontozással jelölt helyzetbe jut. A ruha egyenletes fölcsavarásának előse­gítésére a 3. és 4. ábrában két foganatosí­tási alakban vázolt sodrőfákat alkalmazzuk. Az első foganatosítási alaknál (3. ábra) a sodrófán (n) horony vonul végig, melybe az (o) takaró ruha végét behelyezzük és az­után egy lécczel leszorítjuk. A második foganatosítási alak a takaró ruha időnkénti megmosását is lehetővé teszi, a mennyiben ott a ruha végét a csavarral oldható (p) rúgó szorítja le. Mindkét foganatosítási alaknál a sodrófa megtartja pontos hengeralakját. Megjegyezzük még, hogy ezen fönt leírt

Next

/
Thumbnails
Contents