23493. lajstromszámú szabadalom • Kukoriczamorzsoló gép

Megjelent 1 ( .)02. évi február Iió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28493. szára. X/a. OSZTÁLY. Kukoriczamorzsoló gép. HAVERLAND ANTAL LAKATOSMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 28 ika. Jelen találmány tárgyát egy kukoricza­morzsoló gép képezi, melynek előnye, hogy a kukoriczacsőről az összes szemet leszedi és a csövet nem darabolja föl. Mellékelt rajzon az 1. ábra ezen kukoricza-morzsoló függé­lyes hosszmetszete a 2. ábrán húzott X—X vonal irányában, a 2. ábra a gép fölülnézete eltávolított ga­rattal, a 3. ábra pedig ugyanennek távlati nézetét tünteti föl, a 4. ábra a hengert ábrázolja síkba fejtve. Egy alkalmas (a) állványra a (b) henger­nek (c) tengelye van ágyazva foroghatóan, mely tetszésszerinti áttevéssel vagy a nél­kül, jelen esetben pl. a (d e) fogaskere­kek és (f) forgattyú által forgatható. A (b) henger (g) fogakból képezett sorokkal van ellátva, melyek az alkotóval szöget képezve vannak elrendezve. (Lásd 4. ábra). A (g) fogak czélszerűen laposak és úgy állítan­dók, hogy lapjaik a fogsorral egy irányba essenek. Párhúzamosan a henger alkotójával az állványra egy (h) sín van erősítve (1. és 2. ábra), mely sín és a henger között oly nagy hézag van, hogy a kukoriczaszemek ezen keresztül hullhassanak. A sín mögött ferde (i) lapok vannak elrendezve (1. és 2. ábra), melyeket a (k) rúgók állandóan a (b) hen­ger felé szorítanak. A (h) sín és (i) lapok fölött van az (1) garat, melyben a sín fölött és pedig a ga­ratnak azon végén, a merre a (b) henger­nek fogsorai hajlanak, az (m) etetőnyílás van. Czélszerü még a (b) hengert is egy (n) védő burkolattal körülvenni. A kukoricza-morzsoló gép működése a kö­vetkező: A morzsolandó kukoriczát az (1) garatba tesszük és a (b) hengert az 1. ábrán föltün­tetett nyíl irányában forgatva, az egyes csö­veket az (m) etetőnyíláson keresztül víz­szintesen a (h) sínre ejtjük. A (b) henger fogai a kukoriczát a csőről lefejtik és mi­vel a fogsorok az alkotóval szöget képezve vannak elrendezve, a csövet nemcsak for­gatják, hanem egyszersmind a 2. ábrán föl­tüntetett nyíl irányában továbbítják is mind­addig, míg az már minden kukoriczaszemtől megfosztva, a 3. ábrán látható (o) nyíláson kiesik. Az (i) lapok arra szolgálnak, hogy a kukoriczacsöveket állandóan a (b) henger­hez szorítsák. A lemorzsolt kukoricza a henger és sín között esik keresztül és az (a) állványnak (p) lejtős lapján (1., 2. és 3. ábra) hull alá.

Next

/
Thumbnails
Contents