23487. lajstromszámú szabadalom • Kézi üzemű gabonatisztítógép

Megjelent, UM>2. évi február hó 11-én MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23487. szám. X/a. OSZTÁLY. Kézi üzemű gabonatisztító gép. BRAUN FERENCZ VAS- ÉS GÉPKERESKEDŐ LOCSMÁNDON. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 3 ika. Míg a régebb szerkezetű kézi üzemű ga­bonatisztító gépeknél a szellőztetőből a levegőt nyitott áramban vezették a szitákra és közvetlenül az ezekről lehulló gabonára engedték azt hatni, a találmány tárgyát képező gépnél az ismételt utántisztítás el­kerülése és a terménynek egyszeri átve­zetés mellett történő alapos megtisztítha­tása czéljából négy szabályozható légára­mot vezetünk be akként, hogy a legfölső a polyva, szalma és más könnyű tisztáta­lanságok eltávolítását, a legalsó pedig a szemeknek minőség szerint való osztályozá­sát végezze. Ebből a czélból a (d) ventilátoron, me­lyet szíj- vagy fogaskerékáttevés közvetíté­sével a kéziforgattyúról forgatunk, lejtő­sen fölfelé irányuló (o) légcsatornát léte­sítünk, melyet a beállítható (fl Í2 f3) csapószelepek négy (gl g2 g3 g4) kiömlő csatornára osztanak. (a) a garat, melyből a tisztítandó anyag a forgattyú segélyével rázó mozgásnak in­dított és egy finomabb (bl) porszitával, va­lamint a durvább (b2) osztályozó szitával bevont elválasztóra hull. A légáram, mely a (gl g2) csatornákból a szemeknek a légcsatornába hullását meg­gátló (p) védőrácson áramlik át, a mozgat­ható (fl) csapószelep által akként szabá­lyozható, hogy a szita mellső és hátsó ré­szére erősebb, illetőleg gyöngébb légáramot hagyunk hatni, mely meggátolja, hogy a polyva, szalma és más hasonló könnyebb anyag a szitán áthulljék, azt elfújja vagy a szita fölött elcsúszni kényszeríti. így pl. nehéz gabonanemnél (búza, rozs) a szita mellső rész alá erősebb, hátsó része alá megfelelően gyöngébb légáramot veze­tünk, mert a szemek legnagyobb része épen nagy súlyuk miatt már a szita mellső ré­szén áthull és a szita hátsó részére csakis kevés, polyvával, szalmával kevert szem jut, mely gyöngébb légáram hozzávezetését igényli. A (b2) osztályozó szitán áthullott szemek (h)-nál a (g3) kiömlő csatornából jövő lég­árammal találkoznak, itt újabban megtisz­tulnak, vagyis minden könnyű tisztátalan­ság és üres szem elválasztatik és a hátsó (k3) kifolyatóba jut. Az így megtisztított szemeket az (m) ga­rat a (c) osztályozótérbe vezeti, hol azokat az utolsó, a (g4) csatornán beáramló lég­áram éri, mely a szemeket a minőségnek megfelelően osztja el a (kl k2 k3) fiókokba.

Next

/
Thumbnails
Contents