23470. lajstromszámú szabadalom • Szájdarab csősajtókhoz

jMeff.jelent 1í)03. évi február lio 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23470. szám. XV/d OSZTÁLY. Szájdarab csősajtókkoz. FRIED. KRUPP GRUSONWERK CZÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 31-ike. Elsőbbsége 1900 junius 5-től kezdődik. Csöveknek ólomból, guttaperchából és más képlékeny anyagokból való előállításánál vagy kábeleknek és más, hengeres testek­nek a föntebb nevezett anyagokkal való bevonására sajtókat alkalmazunk, melyek­nél a képlékeny anyagot a tartályból egy vagy több nyomódugattyú alkalmazásával nagy nyomás alatt egy gyűrűalakú nyíláson hajtjuk át, melyet egy alakozó száj és az ebben elrendezett tövis képez és mely a cső keresztmetszetének megfelelően van kiké­pezve. Csövek előállításánál ez a tövis tö­mör, kábelek burkolásánál ellenben egy fu­rattal van ellátva, hogy a kábelt stb. a tövis furatán átvezethessük. Az eddig használt száj daraboknak kúpos (1) üreges tövisük és köralakozószájuk volt, mint az a 4. ábrán látható; ez a két rész együtt a csőkeresztmetszetnek megfelelő gyűrűt alkotott, de eme szerkezetnél oly hátrányok léptek föl, melyek sima, egyen­letes csövek előállítását igen megnehezí­tették. Ugyanis a csak képlékeny, de nem csöpp­folyós anyagban a nyomás nem terjed egyenletesen tovább, hanem az anyag ama része, mely a dugattyúhoz közelebb esik, a legnagyobb nyomás alatt áll és nagyobb sebességgel megy át a szájdarabon, mint ama részek, melyek a dugattyútól távo­labb esnek. Ennek következtében a csőfal keresztmetszete nem egyenletes és a cső­ben földuzzadások keletkeznek, melyek ránczképződésre adnak okot. A szilárdság szempontjából meglehető­sen nagy mértékben kúpos tövis azonkívül a szájdarabon átnyomott anyagot arra is kényszeríti, hogy, mint az a 4. ábrán lát­ható, a kúp alkotója irányában mozogjon tovább. Ennek következtében az anyag nagy mértékben összehúzódik és ennek megfele­lően a cső keresztmetszete is megkiseb­bedik, a falban pedig földuzzadások és rán­czok képződnek. A találmány szerint ezen hátrányokat az üreges tövisből és alakozó szájból álló száj­darab oly alakításával kerüljük el, hogy az anyag a szájdarab kerületét minden pon­ton azonos sebességgel hagyja el és abból a tövis tengelyével lényegében véve párhu­zamosan távozzék. Hogy ezt elérhessük, az alakozószáj elé egy anyagbevezető gyűrűt iktatunk be, en­nek üregét azonban nem körív szerint, ha­nem akként alakítjuk, hogy a tövis és a gyűrű között lévő köz a kerület ama pont­ján, mely a nyomódugattyúktól a legtá­volabb esik, a legnagyobb legyen, eme

Next

/
Thumbnails
Contents