23460. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó vízikerekek számára

Megjelent li)()'í. évi február lió 275-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23460. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Szabályozó vizikerekek számára. MACFARLANE JAMES WRIGHT, A WATSON LAIDLAW & C° CZÉG TAGJA GLASGOWBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 14 ike. A jelen találmány tárgya motorok vagy turbinák vizikerekeinek, különösen az úgy­nevezett Pelton-kerekek sebességének sza­bályozására szolgáló szabályozó, melynek lényege az, hogy a hajtó folyadék útjába rúgóhatás ellen a folyadék által elmozdít­ható akadályok iktattatnak, melyek a be­folyó nyílás csapjával összeköttetésben, a befolyó nyílás nagyságát a megkívánt for­gássebességnek megfelelően szabályozzák. A találmány tárgya a mellékelt rajzok­ban több foganatosítási alakban van föl­tüntetve; az ábrákban a vizikerék csaksé­másan egy teljesen, és egy pontozottan ki­húzott vonallal van föltüntetve, s csak a 8. ábra mutatja be a kerék egy specziális alakjának teljes képét. Az 1. ábrabeli foganatosítási alak szerint a hajtó folyadék az (N) csőből kezdetben visszafelé, az (A) nyíl irányában folyik a kerékre; a mint azonban a folyadék kifo­lyási sebessége növekszik, visszafelé való folyása megszűnik s végül már (B) nyíl irá­nyában folyik. Ezen útjába a (D) edényt iktatjuk be, melynek alul (E) kifolyó nyí­lása van. A (D) edény méreteit, valamint az (E) kifolyó nyílás nagyságát a vizikerék forgássebességéhez kísérleti úton állapít­juk meg. Ha a kerék forgássebessége a szükségelt mértéken fölülemelkedik, úgy a befolyó víz bőségének és sebességének tu­lajdonítható, mely ez esetben a (D) edényt teljesen megtölti és a (H) rúgó hatása ellenében lesülyeszti, mire az (F) csuklós kar az (N) befolyó nyílást bizonyos mér­tékben zárva, a másodperczenként befolyó víz mennyiségét lejebb szállítja. A (K) csa­varanya a (H) rúgó feszültségének szabá­lyozására szolgál; a (D) edény és az (E) kifolyó nyílás méretei, valamint a (H) rúgó feszültsége úgy lehetnek megálla­pítva, hogy a rendes forgási sebességnél a lefolyó víz a (D) edényt félig tartsa töltve. Ha a (D) edénynek leszállása folytán má­sodperczenként kevesebb vízmennyiség fog a vízikerékre folyni, úgy a (D) edény a megállapított mértékig kiürül és megint kezdeti helyzetét veszi föl. A 2. ábrabeli foganatosítási alaknál a víz útjába iktatott (D) edényt (L) lapátos ke­rék helyettesíti, mely azon esetre, ha má­sodperczenként túlsók víz folynék a vízi­kerékre le, ez által forgásba hozva, tenge­lyére egy zsineget vagy lánczot teker föl, melynek vége az (M) karhoz kötve, ezt az

Next

/
Thumbnails
Contents