23430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás portlandczementnek savakból való előállítására

.Megjelent li)02. évi február Iio 7-éü. MAGY. gg|| KIR. SZABADALMI J|ÉH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23430. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás portlandczementnek salakból való eló'állítására. V. FORELL KÁROLY IGAZGATÓ GIESSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 20-ika. A vízben granulált bázikus nagyolvasztó­salakot eddigelé vagy megszárították és megőrölték, azután mészhydráttal vagy meg­őrölt hydraulikus mésszel keverve puzzo- \ lana- vagy salakczement gyanánt hozták forgalomba, vagy pedig ismeretes módon szénsavas mésszel portlandezementté dol­gozták föl. A nagyolvasztó-salakkal tett beható kí­sérleteknél már most azt tapasztaltam, hogy­ha oly vízben granulált bázikus nagyol­vasztó-salakot, mely 50 (ötven) százalék kalcziumoxydot tartalmaz, magas hőmérsék­leten kezdő zsugorodásig égetünk, azután lehűtünk és megőrölünk, ez a salak a normá­lis portlandczement tulajdonságait veszi föl. A folyékony salak ugyanis oly üvegszerű tömeget képez, mely a szabad levegőn las­sanként közelebbről nem ismert szilikátok és más anyagok, pl. CaS (kalcziumszulfid) és CaSOi (kalcziumszulfát) keverékére bom­lik. Ebből a keverékből természetesen nem állíthatunk elő használható czementet. Ha azonban a folyékony salakot vízbe folyat­juk, akkor víztartalmú szilikátokból álló kristályos salakhomokot állítunk elő, mely zsugorodásig égetve oly szilikátok keveré­kévé alakul át, mely azután czement előállí­tására alkalmas. Ha tehát megolvasztott salakból használható czementet akarunk előállítani, akkor a következőképen já­runk el. A folyékony salakot vízbe folyatás által salakhomokká alakítjuk át, ezt azután zsu­gorodásig égetjük, lehűtjük és kész cze­mentté őröljük meg. Az új czementgyártási eljárás nyers­anyaga gyanánt minden oly nagyolvasztó­salak alkalmas, mely körülbelül 50% kal­cziumoxydot (CaO) tartalmaz. (Közönséges portlandczementnél tudvalevőleg 58—60°/0 kalcziumoxyd tartalmat követelünk meg.) Ha a földolgozandó salakban a kalczium­oxyd 50%-nál kisebb, akkor a hiányzó kal­cziumoxydot. bármely kaleziumvegyiilet hozzá keverésével pótoljuk, és pedig mielőtt a salakhomokot zsugorodásig égetnők, tehát eme pótlás alkalmazása után bármely, a czementgyártásra egyáltalában használható nagyolvasztó-salakot földolgozhatjuk a leírt eljárás szerint. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás portlandczementnek nagyolvasztó­salakból való előállítására, jellemezve az által, hogy a vízben granulált, szivacsos laza tömegű oly salakot, melynek kai-

Next

/
Thumbnails
Contents