23428. lajstromszámú szabadalom • Betűszedőgép

Megjelent 1902. évi február lió 7-én. MAGY. tiffiü KIK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 213428. szám. IX/o. OSZTÁLY. Betűszedő-gép. ÍFJ. CONVEBSE FERENCZ BARTLETT GÉPÉSZMÉRNÖK CLEVE­LANDBAN (É. A. E. A.). A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 11-ike. A jelen találmány tárgya a legkülönbö­zőbb betűk szedésére alkalmas gép; lénye­gében a betűszekrények alatt elrendezett két, megfelelő hornyokkal, illetőleg ezen hornyokba illő léczekkel ellátott lapból áll, melyeket megfelelő eszközök segélyé­vel egymáshoz közelíthetünk, vagy azokat egymástól eltávolíthatjuk, úgy hogy en­nek folytán a hornyok feneke és a léczek között képezett csatornák bőségét a betű­nagyságoknak megfelelően választhatjuk meg. A betűknek az említett lapok közé való bevezetésére, azoknak osztályaikból való kilökésére és a lapok egymástól való távolságának beállitására szolgáló szerkeze­tek már a részletes kivitelhez tartoznak. A mellékelt rajzokban az 1. ábra a találmánybeli betűszedő-gép elölnézete; a 2. ábra a gépnek keresztmetszete; a 3., 4. és 5. ábrák a vezető lapok beállí­tására szolgáló szerkezet részletrajzai; a 6. ábra a betűk gyűjtő- és levezető csa­tornájának metszete; a 7. ábra a betűvezető lapok egy részén keresztül vett vízszintes metszet; a 8. ábra a helytálló betűvezető lap elöl­nézete; a 9. ábra a mozgatható betűvezető lapnak hátsó nézete; a 10. és 11. ábrák a betűknek a vezető lapok közé való bevezetésére szolgáló szer­kezetek részletrajzai; a 12. és 13. ábrák a betűszekrények egy­egy részén keresztül vett metszetek; a 14. ábra a betűszekrények födőlapjainak alátámasztására szolgáló, beállítható kö­nyöktámaszoknak távlati képe; s végül a 15. ábra a betűknek vezetését diagram­szerűen ábrázolja. Az (1) betűket a megfelelő függélyes (2) szekrények tartalmazzák, melyeket (3) közfalak a betűk méreteinek megfelelő osztályokra osztanak. A szekrények hátsó falán (4) nyílásokon keresztül hatolhatnak be az (5) ejektorok az egyes osztályokba. A betűk kilökésére szolgáló szerkezet tetszőleges lehet; a rajzban bemutatott szerkezet szerint minden egyes betűosztály mögött egy-egy mozgatható (5) rúd szol­gál ejektor gyanánt, melyeknek hátsó vé­géhez a (7) járommal ellátott (6) rudak csuklósan csatlakoznak. A (7) jármoknak U-alakú része fogazva van. A járomban nor­mális körülmények között a 2. ábrabeli helyzetben (8) formakerék a berajzolt nyíl

Next

/
Thumbnails
Contents