23413. lajstromszámú szabadalom • Építőállvány

Megjelent 1902. évi január lió 29-éu. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23418. szám. VII I/j. OSZTÁLY. Építőállvány. MINGAZZI SATURNO ÉPÍTŐMESTER BOLOGNÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 16-ika. A találmány tárgyát képező építőállvány különösen épületek _ külsejének kijavításá­nál, homlokzatok vakolásánál, meszelésénél, festékezésénél és efféléknél jön alkalma­zásba. Az állvány könnyen fölállítható, föl­szerelése teljesen az épület külső oldalán megy végbe úgy, hogy a lakosztályok nem jönnek rendetlenségbe és a bekötés is tel­jesen a külső falfölületen történik. A mel­lett a munkásnak teljes biztonságot nyújt, a járdán csekély tért foglal el úgy, hogy a járókelők nem zavartatnak, előállítása le­hetőleg kevés anyagot igényel és az épüle­tet semmikép sem rongálja. Eme építőállvány egymásfölé állított ál­lásfákból és az ezen beállítható, rögzítő- és biztonsági szerkezetekkel ellátott és a desz­kaállásokat és korlátokat hordó konzolok­ból áll. Az állásfák biztosítására különös kapcsoló szerkezetek vannak elrendezve, melyek a falak külső fölületén erősíttet­nek meg. A csatolt rajzon az 1. és 2. ábra egy ily építőállvány elől-és oldalnézetét ábrázolja. A 3—10. ábrák a bekötés különböző mód­jait láttatják. Az állványt a földre vagy esetleg er­kélyekre állított és a falakon megerősített állásfákból és a deszkaborítással és korlá­tokkal ellátott vízszintes gerendákból al­kotjuk. Az állásfák tetszőleges hosszúságú egyes (a ai aZ) részekből vannak összetéve, me­lyeket (c) vassínek tartanak össze, melyek a gerendavégek oldallapjain kiképezett ki­vágásokba vannak beeresztve és a geren­dákra föltolt és azokon rögzített (b) vaspán­tok (5. ábra) által rögzíttetnek, miáltal az állásfák egyes részei egymással szilárdan összeköttetnek. Az egyes (a al a2) részek mindegyike (d) vasvezetékkel (3. ábra) van fölszerelve, me­lyen az (f) konzol függélyes részét, mely a vízszintes gerendák és a deszkaborítás alá<­támasztására szolgál, eltolhatjuk. Az egyps részek azonkívül az (e és g) fémgyűrűkkel vannak ellátva, melyek a bekötő (kapcsoló) részekkel való összeköttetésre szolgálnak. Az állásfákat egyszerűen fölállítjuk a földre, és igen csekély mértékben a fal felé hajlítjuk. A fal fölületével való kapcsolatot egymástól bizonyos távolságokban elrende­zett összekötő szerkezetekkel eszközöljük, úgy, hogy az állvány teljesen szilárd egészet képez. A bekötés (összekötés) a körülmények­nek megfelelően többféleképen eszközöl-

Next

/
Thumbnails
Contents