23382. lajstromszámú szabadalom • Beállítható párnaszék betegágyak stb. számára

Megjelent 1902. évi január hó 20-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23382. szám. VIII/.c OSZTÁLY. Beállítható párnaszék betegágyak stb. számára. SOEST VILMOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ SOLINGEN/M HÖHSCHEIDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát egy oly beren­dezés képezi, a mely lehetővé teszi, hogy közönséges, a háztartásban használatos ágyban fekvő beteg fölültethető, illetve a beteg fölső teste magasabb vagy alacso­nyabb helyzetbe hozható legyen a nélkül, hogy a betegnek ez által alkalmatlanságot vagy fájdalmakat okoznánk. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl és pedig az 1. ábra a párnaszéket fölemelt helyzeté­ben távlati nézetben; a 2. ábra a párnaszéket hátrafektetett helyzetében távlati nézetben; a 3. ábra a párnaszéket előre átfektetett helyzetében fölülnézetben mutatja. A berendezés egy párnaszékből áll, mely az ágy fejrészén lesz ebbe helyezve. Az (a) kereten á párna hordására szolgáló, heve­derekkel megfelelően átfeszített, esetleg párnázott (b) keret, valamint az ennek megtámasztására szolgáló (c) keret elfor­gathatóan van alkalmazva. A (c) keretre egy harántrúdhoz erősített (f) rúgó gyako­rol hatást, mely a keretet az 1. ábrabeli nyíl irányában igyekszik elforgatni. Az alá­támasztó keret csúszópofákkal vagy (r) ka­rikákkal van fölszerelve, a melyek a (b) kereten illetőleg ezen megerősített síneken vagy a keretbe vájt csatornákban mozog­hatnak. Az alátámasztó keret (g) szalagok­kal vagy más húzó közegekkel van össze­kötve, a melyek korongok vagy hasonló al­katrész fölött vezettetnek el és az elfor­gatható (d) tengelyhez vagy ezen alkalma­zott karikákhoz vannak erősítve. A (d) tengelyt egy (k) forgattyú által forgatjuk, mely a tengely egyik végén helyezhető el. Hátrafektetett helyzetében a (b) keretet az (i) kilincs tartja meg. Ha a kilincset ki­kapcsoljuk, úgy az (f) rúgónak az a törek­vése, hogy a (c) alátámasztó keretet és ez­zel együtt a (b) keretet fölemelje, a mi mellett egyidejűleg a (g) szalagokat is föl­tekerjük a (d) tengelynek forgatása által. A (d) tengely (s) kilincskerékkel és (i) kilinccsel vagy más ismert rögzítő beren­dezéssel van ellátva, mely a (d) tengely­nek önműködő visszaforgatását és a (b) ke­retnek lefelé mozgását megakadályozza. SzARATULMI IGÉNYEK. 1. Beállítható párnaszék a háztartásban használt közönséges ágyakban fekvő be­tegek fölültetésére, illetőleg a fölső testnek magasabb vagy alacsonyabb helyzetbe való hozására, mely áll az

Next

/
Thumbnails
Contents