23350. lajstromszámú szabadalom • Ruhafogas

Megjelent 15>02. cvi január hó 20-án. MAGY SZABADALMI Klh. IIIVATA I. SZABADALMI LEIRAS 23350. szám. XVIII/a OSZTÁLY­Ruhafogas. FÜRST MIKSA DIT H. FLEMING KERESKEDŐ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 15-ike. Az eddigelé használatos fogasoknak több­nyire az a hátrányuk, hogy egymás fölött egy vonalban fekvő két karral bírnak, miért is két tárgynak ugyanazon fogasra való akasztása illetve leszedése a tárgyak mi­nősége szerint több-kevesebb nehézséggel jár. Ezen hátrány megszüntetése czéljából a jelen találmány tárgyát képező fogasnál a karok különböző függélyes síkokban vannak elrendezve. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen az 1. ábra az új fogas elölnézete, a • 2. ábra annak oldalnézete, a 3. ábra a fogas egy másik kiviteli alak­jának elölnézete, a 4. ábra annak oldalnézete. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál az (a) megerősítő lemezen alkalma­zott karok körül az alsó (b) kar az egyik irányban, a fölső (c) kar a másik irány­ban van elhajlítva. Ily módon ugyanazon fogasra két tárgy akasztható, a nélkül, hogy az egyik a másiknak elhelyezését aka­dályozná. A 3. és 4. ábrán föltüntetett kiviteli alak­nál az alsó (b) kar az (a) lap középsíkjá­ban előrenyúlik, míg a fölső (c) kar oldalt van elhajlítva. A karok a megerősítő lemezre tetszőle­ges alkalmas módon ráerősíthetők vagy pe­dig avval egy darabban önthetők. A karok végei esetleg gömbökkel le­hetnek ellátva és tetszőleges módon díszít­hetek. A fogas alakja, anyagja, részletei és mé­retei a találmány lényegének változtatása nélkül természetesen tetszőlegesen megvá­laszthatok. SZABADALMI IGÉNY. Ruhafogas, jellemezve az által, hogy an­nak egymás fölött lévő fölfüggesztő karjai különböző síkokban feküsznek, a ráhelyezendő tárgyak fölfüggesztésének illetve leszedésének megkönnyítése czél­jából. '1 rajzlap melléklettol.) PMJM BÍB7véHYTÁB8AdÁ& NYOMDÁJA BUDAPMTBN.

Next

/
Thumbnails
Contents