23347. lajstromszámú szabadalom • Eljárás áttört mintázatú szövetek előállítására

Mí'gjeleiit iDOSá. évi .január hó ?2()-án. MAGY. gg& KIR SZABADALMI jSgfí HIVATAL SZ AB A DA LM I LEIRÁ S 28347. szám. XI V/e. OSZT A LY. Eljárás áttört mintázatú szövetek előállítására. CASANOVAS Y AMAT CABLOS GYÁROS BARCELONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 7-ike. Jelen találmány áttört mintázatú szőve- ^ tek előállítására szolgáló eljárásra vonat- ; kőzik. A találmány jellemző ismertető jele abban j áll, hogy az áttört mintázattal ellátandó szövetet kézzel vagy mechanikus úton olyan vegyszerekkel kezeljük, melyek a szövet rostjait elpusztítani képesek. Természetes, hogy ezen pusztító vegyszereket a szövet ama helyeire kell fölhordani, melyeken a kivánt mintázatot létesíteni akarjuk. A rostok ezen helyenkinti elpusztítását a legtöbb esetben a rostok elszenesítése által , eszközölhetjük, mely a szerint, a mint a ros­tok növényi vagy állati eredetűek, savakkal, savas sókkal vagy alkáliákkal és alkalikus sókkal végezhető. Ha a szövet úgy növényi, mint állati eredetű rostokból áll, ezek elpusztítását a mintázatnak savakkal, vagj' savas sókkal és alkáliákkal vagy alkalikus sókkal való be­nyomtatása által érjük el. A szövet benyomtatása úgy kézzel, mint mechanikus úton patronok, modellek, minta­hengerek vagy egyéb alkalmas szerkezetek­segélyével is végezhető. Hogy a savakkal vagy alkáliákkal kezelt szövet helyenkinti elpusztulását elősegítsük, czélszerü ezeket magasabb hőfokoknak alá­vetni. Ez esetről-esetre forró vízgőzzel, forró levegővel való kezelés vagy a szövetre forró lemezek ráhelyezése által, vagy egyéb alkal­mas módon történhetik. Természetes, hogy az így készült szöve­tek festhetők, appretálhatók stb. SZABADALMI IGÉNYEK. ! 1. Eljárás áttört mintázatú szövetek elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy az illető mintázatokat, illetőleg a mintázat áttörendő helyeit kézzel vagy mechani­kusan olyan vegyszerekkel (savakkal, al­káliákkal) nyomtatjuk be, melyek a szö­vetrostok elpusztítását idézik elő. 2. Az 1. pontban igényelt eljárás egy kivi­teli módozata, azáltal jellemezve, hogy az 1. pont értelmében savakkal, alkáliák­kal vagy hasonlókkal benyomtatott szövetek a rostok elpusztulásának elő­segítésére magas hőfokok behatásának vetjük alá. PALLAS VESZVÉN TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents