23338. lajstromszámú szabadalom • Pelotta sérvkötők és hasonló kötszerek számára

Megjelent I901. évi január hó 16-án. MAGY. A iCOk. SZABADALMI ISí HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28888. szám. VII/©. OSZTÁLY. Pelotta sérvkötők és hasonló kötszerek számára LORENZ PÁL ABTHUR GYÁROS DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 25-ike. Találmányom sérvkötők és hasonló köt­szerekhez való pelottákra vonatkozik, és abban áll, hogy a sérvkötő rúgójának meg­erősítési helye, a pelotta segélyével lénye­gileg küllőirányú rúgókkal van összekötve. A sérvkötő rúgójának megerősítési helye a pelotta közepe fölött lebegő lemez. A ré­gebbi számos rúgó-elrendezéssel szemben je­len új elrendezés által nemcsak a megerő­sítési helynek a pelottához való, a sérv­helyre merőleges, rugalmas közeledését ér­jük el, továbbá nemcsak egy bizonyos sík­ban való rugalmas mozgékonyságot létesí­tünk, hanem a pelotta és a megerősítési hely között általános mozgékonyságú rugal­masságot hozunk létre. A pelotta tehát a rúgók engedékenysége következtében a sérv kötő-rúgó megerősítési helyéhez közeledhe­tik, továbbá ezen megerősítési hely körül tetszőleges síkban lenghet, úgy hogy min­den mozgás után a pelotta rendes helyére tér vissza. Ebből következik, hogy jelen pe­lotta czéljának, a sérvhely nyomásának (vagy általánosabban bizonyos testrész nyo­másának), a túlságos nyomás okozta kelle­metlenségek elkerülésével, teljesen megfe­lel, a mennyiben az illető testrészek moz­gásaihoz alkalmazkodik, a nélkül, hogy a sérv helyéhez viszonyított helyes állását el­hagyná és a nélkül, hogy a sérvkötő rúgó­jának elcsúszását föltételezné. Ellentétben a régebbi mozgó pelottákkal ellátott sérv­kötőkkel, jelen sérvkötőnél a kellő állás föntartása czéljából, külön kötelékekre nin­j csen szükség. A pelotta testének hátlapján küllőirányú 1 rúgókkal és golyós csuklókkal fölszerelt ré-I gebbi sérvkötőtől jelen találmány tárgya abban különbözik, hogy a radiális rúgók a golyós csuklót helyettesítik és hogy e rú­gók végei a sérvhely kerületét nem nyom­ják, míg az említett régebbi találmánynál a rúgó-csillag a több részből álló pelotta­testnek külön alkatrészét képezi, mely azon hivatással bír, hogy a rúgók végeinek a sérvhely kerületére gyakorolt nyomása által a tulajdonképeni nyomási helyet körvona­lazza. Az előbbiekben leírt készüléknek további kiképzése abban áll, hogy a lényegileg radiá­lis rúgók nemcsak a pelotta és sérvkötő­rúgó mozgékony kapcsolását létesítik, ha­nem további kiképzés által magának a pe­lottának testét is alkotják. Ezen esetben a rúgóknak a pelotta kerülete szerint kiké­pezett hosszabbításai a pelotta boltozatának tetején összefutó, körülbelül koronaalakú bordázatot képeznek, mint azt később a

Next

/
Thumbnails
Contents