23308. lajstromszámú szabadalom • Készülék friss levegőnek belélegzésének lehetővé tételére zárt térben tartózkodó egyének számára

Megjelent 1902. évi január hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28808. szám. XVIlí/b. OSZTÁLY. Készülék friss levegő belélekzésének lehetővé tételére zárt térben tartózkodó egyének számára. ETRICH IGNÁCZ GYÁROS OBER-ALTSTADTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 23 ika. Jelen találmány tárgya készülék annak lehetővé tételére, hogy az egészségre ár­talmas levegőt tartalmazó térben dolgozó vagy tartózkodó egyének friss levegőt szív­hassanak be és jellemzőjét lényegében véve az képezi, hogy az illető egyének egy sisakszerű készülékkel szereltetnek föl. mely utóbbihoz kívülről egy hajlékony töm­lőn át, friss levegő vezettetik. Oly tereknél, melyekből a tisztátalan, ill. romlott levegő ventilátorok segélyével távolíttatik el. a friss levegő beszívatására nem kell külön készülékeket alkalmazni, mivel a ventilátor működése folytán a zárt térben oly fokú légritkítás áll elő, mely elegendő arra. hogy a megfelelő vezetéken át állandóan friss levegő szállíttassék az illető térbe. Nyilt helyen a készülékhez czélszerűen nyomás alatt álló levegő vezet­tetik, ventilátor segélyével. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a találmánybeli készülék egy ki­viteli alakjának elölnézete, a 2. ábra az 1. ábrának A—B sík szerinti metszete, a 3. ábra egy modositott kiviteli alaknak oldalnézete, az alkalmazás módjának föl­tüntetése mellett, végül a 4. ábra a 3. ábrán bemutatott készülék alsó oldalának nézete. Hivatkozva az 1. ábrára, (1) egy sipka­szerű, nemezből vagy más hasonló könnyű anyagból készített föveg, mely egy szintén könnyű auyagból álló (2) ellenzővel van fölszerelve. Az (1) részhez egy alul zárt, fölül nyitott, fojtószeleppel fölszerelt (3) csődarab csatlakozik, melyből hasonlóan könnyű anyagból, pl. kelmével borított te­kercsekből álló két (4, 5) cső ágazik el s ezeknek alsó vége, körülbelül a száj ma­gasságában (6) és (7) tömlőkbe torkoik, mely utóbbiak (8) lemez által kapcsoltatnak egymáshoz. Mint az ábrákból látható, az utóbb emlí­tett lemez úgy van profilírozva, hogy ez­által egy (9) kiemelkedés és két (10, 1 i) bemélyítés áll elő és az orr a sisak föl­illesztése alkalmával a kiemelkedő (9) rész­ben helyezkedik el, míg a (10, 11) bemé­lyítések az orr két oldalánál az arczhoz feküsznek. (12) egy béléslemez, mely meg­akadályozza azt, hogy a (8) lemez az ar­czot erősen súrolja. (13, 14) állszíjak, me­lyeknek segélyével a sisakszerű készülék az illető egyén fejére kapcsoltatik. A sisak egy czélszerűen elasztikus, cse-

Next

/
Thumbnails
Contents