23293. lajstromszámú szabadalom • Betűnyomó telegráf

Megjelent 1902. évi január hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28298. szám. vil./j. OSZTÁLY. Betűnyomó telegráf. LITTLEFIELD FREEMAN HOWARD ÚJSÁGKIADÓ ST. LOUISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 11-ike. A találmányom tárgya betűt nyomó tele- | gráfokra vonatkozik és czélja egy beren­dezés létesítése, mely a szöveget a föl­adásnál használt lyukasztott csík lyukasz­tásaival azonos lyukasztások alakjában jegyzi föl a fölvevő állomáson és melynél ez a lyukasztott csík egy külön nyomtató berendezést akként működtet, hogy az utóbbi a betűket helyesen állítsa össze egyes szavakká, mondatokká és kikezdésekké. Ennek megfelelően a találmány tárgyát képező betűnyomó telegráfnak egy az ere­deti lyukasztott csík által működtetett átvivő berendezése és az átvivő berendezésből ki­induló áramhullámok által működtetett föl­vevő berendezése van, mely egy második csíkot az eredeti lyukasztott csík lyukasz­tásainak megfelelő lyukasztásokkal lát el. Készét képezi továbbá a betűnyomó tele­gráf nak egy kiválasztó berendezés és az ennek hatása alatt álló elektromágnes-cso­port, melyből a kiválasztó berendezés bizo­nyos elektromágneseket választ ki, hogy ezek ama nyomtató elektromágnesnek áram­körét zárják, mely az illető lyukcsoportnak megfelelő betű lenyomására szolgál. Végűi részét képezik a berendezésnek a követ­kezőkben leírandó kisebb szerkezetek és kapcsolások is. A csatolt rajzon az I. ábra a föladó és fölvevő állomás be­rendezésének általános elrendezési rajza, a II. ábra a föladó állomásnak, a III. ábra a fölvevő állomásnak és a ki­választó berendezésnek fölülnézete. A IV. ábra a kiválasztó berendezéshez tartozó elektromágneseknek és a permutáló berendezés áramzáró elektromágneseinek sematikus rajza, az V. ábra a fölvevő berendezés oldalnézete,a VI. ábra a fölvevő berendezés metszete a III. ábra VI—VI. vonala szerint, a VII. ábra ugyancsak keresztmetszete a III. ábra VII—VII. vonala szerint, a VIII. ábra keresztmetszete a III. ábra VIII—VIII. vonala szerint, a IX. ábra részletrajza a III. ábra IX—IX. vonala szerint vett metszetben, a X. ábra ugyancsak részletrajza a III. ábra X—X. vonala szerint vett metszetben. A XI. ábra a kiválasztó emelők részlet­rajza a VIII. ábra XI—XI. vonala szerint. A XII. ábra az V. ábra XII—XII. vonala szerint vett metszetben ábrázolt részletrajz. A XIII. ábra csíkot mozgató henger rész­letrajza. A XIV. ábra a per mutáló mágnesek rész­letrajza, a NYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents