23276. lajstromszámú szabadalom • Mótoros veloczipéd

oldalt pedig a hátsó alsó villa megnyílj- ; üi.sa képezi. Eme berendezés következtében i a keret ötszögletíivé válik, azonkívül ke- j ¿•észtrudak segélyével merevíthető, esetleg | megosztható. Ily alakú keret a (4) mó- I tor, az (5) karburátor, a (6) elektromos j szikraképző, valamint más gépberendezési részek szerelésére különösen alkalmas. A (4) motor a 2. és 3. ábrán látható. Berendezése lényegében véve a következő: Egy hűtőbordákkal ellátott (7) henger­ben a (8) dugattyú mozog, melynek moz­gását a (9) hajtóműi a (40) lendítőkerékre viszi át. A (7) hengerrel egy (.12) szelep­­haz közlekedik, melynek két szelepe (a (13) bebocsátó és (¡4) kituvató szelepe) egymás töiött van elhelyezve és spirálrúgók által szoríttatik az ülésre. A (12) szelepszekrény még egy (15) kar­mantyúval is el van látva, mely utóbbiba az elektromos gyujtószerkezet van becsa­varva. A (8) dugattyú lefelé mozgásánál a Ü<>) csövecskén benzingázt szívat be, me­lyet azután komprimál és az elektromos gy uj tószerkeze t meggy új t. A (10) iendítőkerék a hátsó futókereket a (1 i) kötél- vagy lánczátteves segélyével forgatja. A (IS) kormányi'údon a szokásos módon két szimmetrikus emelő van alkalmazva, me­lyek közül a jobboldalt lévő (19) emelő a mellső keréken alkalmazott (20) szalaglek működtetésére szolgál, míg a másik, bal­oldalt lévő (21) emelő a motort szabá­lyozza. Ez a forgatható (21) emelő a (22) vonórúd segélyével a (23) csúsztatódarab­bal van összekötve (4—G. ábra), mely utóbbi egy gyűrűalakú (24) horonnyal van ellátva, mely horonyba a (26) csap körül forgat­ható (27) emelő (25) villás vége fogódzik. A (27) emelő másik vége a (28) vonórúd 'segélyével a középső (30) merevítő rúdon alkalmas módon alkalmazott (31) három­­furatú csap (29) forgattyújával van össze­kötve. Azonkívül a (27) emelő hátsó vége a (32) láncz vagy kötél segélyével van a (33) emelővel összekötve, mely utóbbi a (11) burkolaton alkalmazott (34) csap kö­rül forgatható. Az emelő fölött a (36) i csúsztatódarabnak egy (35) toldata van, mely a (14) kifuvatószelep automatikus nyitására szolgál (2.. 3. és 7. ábra). Ha a (21) emelő szabad végét balkézzel fölfelé forgatjuk (lásd a 4. ábrán a nyi­lat), a (23) csúsztatódarab lefelé tolódik el és ennek következtében a (27) emelő forog. Ezért a háromfuratú csap is fo­rogni fog és a (14) kifuvató szelepet a (32) láncz és (33) emelő az üléséről föl­emeli. Az elégetett gázokat a (7) hengerből egy sor hengeres (3. ábra) vagy ovális (9. ábra) (37) edénybe vezetjük, melyek egy­mással és a kifuvató kamrával a szűk (38) csöveken közlekednek. Eme berendezés kö­vetkeztében a robbanásokat tetemesen csil­lapítjuk és a zajt elkerüljük. A (21) emelő a nyugalmi helyzetében a 1. és 5. ábrán Iáható állást foglalja el. A (31) háromfuratú csap oly állást foglal el. hogy a levegő beáramlását meggátolja, a benzingázét ellenben lehetővé teszi. Ha a járművet meg akarjuk indítani, a (21) emelő szabad végét — a nélkül, hogy a kormányaidat eleresztenek - a (18) kormányrúd felé húzzuk. Ennek következ­tében a benzingőzök az (5) karburátorból nem juthatnak a (31) háromfuratú csapba, ellenben a levegő az áttört (39) csövecs­kén beáramolhatik. Egyúttal a (32) láncz segélyével a (33) emelőt is fölfelé for­gatjuk, tehát a kifuvatószelepet nyitjuk. A (40) pedál forgatásával a járművet meg­indítjuk. de a (17) áttevés segélyével a (10) lendítőkereket is forgatjuk. Ha a kellő sebességet létesítettük, a (21) emelőt a konnányrúdtól némileg távolítjuk. Ennek következtében a (31) csap oly helyzetbe | jut, melyben a benzingázok az (5) karbu­­! rátorból a (41) csövön és a levegő az át­tört (39) csövön a (31) csapba szabadon bejuthat. Egyidejűleg a kifuvató szelep is elzáródik. A keveréket a (31) csapból a (16) csövecskén szívatja be a (8) du­gattyú a hengerbe, hol azt a (6) szikra­­képző meggyujtja. Ettől a pillanattól j kezdve a motor teljesen automatikusan i működik és a (14) kiíúvatószelepet a I

Next

/
Thumbnails
Contents