23276. lajstromszámú szabadalom • Mótoros veloczipéd

Megjelent 1902. évi január hó 14-én. MAGY SZABADALMI Kitt HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2827(5. tíztun. XX<‘- OSZTÁLY. Motoros veloczipéd LAURIN & KLEMENT CZÉG JL'NGBL'NZLALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 22-ike. A szóban lévő találmány tárgyát té­liéi- vagy személyszállításra szolgáló (két­vagy háromkerekű) motoros veloczipéd ké­pezi, melynek az eddig szokásos motoros veloczipédekkel szemben számos előnye van. Az eddig ismert motoros veloczipédeknek az a legnagyobb hátrányuk, hogy a szoká­sos négyszögletes parallelogramm-keretek alkalmazásánál a motort rendszerint a mellső kerék fölött kellett alkalmazni, mi a kormányzást a motor nagy súlya miatt tetemesen megnehezíti és a motoros jár­mű vezetőjétől nagy ügyességet kíván meg. Ha a motor a hátsó keréken vagy a pe­dálok fölött volt szerelve, a motor köny­­nyen elszennyeződött és különösen az első esetben a fölülés is nehézségekbe ütkö­zött. Azonkívül a leírt kiviteli módozatok egyikénél sem sikerült a terhet egyenle­tesen elosztani, a motor szabályozására minden esetben bonyolódott emelőmecha­­nizmusok váltak szükségessé, továbbá a motor üzembe hozatalánál vagy szabályozá­sánál a kormányrudat fél kézzel kellett tartani, mi nagy gyakorlottságot tételezett föl. A mi motoros veloczipédünknél ezek a hátrányok föl nem léphetnek, a súlyel­osztás rendkívül egyenletes, a motor az el­szennyeződés ellen védve van és minden ol­dalról erélyesen hűttetik. A járművet hasz­náló egyén kényelmese?' ülhet, a motor hő­sugárzása pedig kellemetlenné nem válik. A robbanás okozta lökések minimálisak. A motor megindítására és szabályozására egyetlen, a kormányrúdon megerősített emelő szolgál, melynek működtetése czél­­,jából a kerékpárosnak a kormányrudat fél kézzel eleresztenie nem kell. A csatolt rajzlapon a találmány tárgyát képező szerkezet látható, nevezetesen, az 1. ábra egy kerékpár általános elrendezési rajza, 2. ábra a motor metszete, 3. ábra annak oldalnézete, a 4—6. ábra a motor szabályozására szol­gáló emeltyűszerkezetet és a 7—9. ábra részleteket ábrázol. Mint az az 1. ábrából kitűnik, a szóban lévő keret a szokásos kerékpárkeretektől annyiban tér el. hogy ötszögalakú. A régi négyszögalakú keret egyik oldalát, mely a kerékpár mellső villáját a forgattyúcsap­­ággyal köti össze, az adott esetben két ol­dal helyettesíti, melyek közül az egyik (1) oldalt a mellső kerékkel konczentrikus szegmentum, a másik, közel vízszintes (2)

Next

/
Thumbnails
Contents