23265. lajstromszámú szabadalom • Kukoricza góré

Jle^jelciil 11)02. évi január lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KfR HIVATAL SZABADALMI LETRAS 28265. szám. X »>■ OSZTÁLY Kukoriczagóré. SZAB. OSZTR.-MAGY. ÁLLAMVASUT-TARSASAG MAGYAR BANYAI. HUTÁI ÉS URADALMAINAK IGAZGATÓSÁGA CZÉG BUDAPESTEN A szabadalom bejelentéséne!; napja 1901 julius hó 19-ike A jelen találmány tárgyát oly kukoricza­góré képezi, mely a rendelkezésre álló épít­kezési tér magasságának sokkal jobb ki­használását teszi lehetővé, mint az eddigi górék úgy, hogy ugyanoly alapterület le­foglalásával sokkal nagyobb térfogatú gó­­rét építhetünk illetőleg ugyanoly térfogatú góré építéséhez sokkal kisebb alapterületre van szükségünk, mint az eddigi góréknál. A találmány tárgyát képező góré továbbá még azon előnnyel bír, hogy azt bármikor szétszedhetjük, más helyre szállíthatjuk és ott ismét fölállíttathatjuk a nélkül, hogy ennek elvégzéséhez szakavatott munkásokra volna szükségünk. Mindezt a jelen találmány szerint az által érjük el, hogy górét az eddigi, fából vagy nádból épített góréktól eltérően vasvázból készítjük, melynek alkatrészei csavarok se­gélyével vannak egymással összekötve. A vasból készült váz alkalmazása folytán a górét természetesen jóval magasabbra épít­hetjük, mint eddig és így aránylag kis alap­terület lefoglalásával is nagy mennyiségű kukoricza raktározására és szárítására al­kalmas górét kapunk. Minthogy pedig a vasvázú góré fölépíté­séhez szükséges alkatrészek (rácsrudak, tar­tók stb.) sokkal vékonyabbra készíthetők, mint fa vagy nád alkalmazása esetén, a vas­vázú góré oldalfalaiban meghagyható nyí­lások összterülete sokkal nagyobb és ezzel : a szárításhoz szükséges időtartam sokkal ki­sebb, mint az eddigi góréknál. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező góré egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a góré oldalnézete. A 2. ábra annak nagyobb léptékű haránt- I metszete. A 3. ábra részletrajz. Az egymástól egyenlő távolságokban el­helyezett (D alapköveken vagy alapfalakon 1 (1. ábra) a hengerelt vastartókból alkotott : (2) oszlopok vannak megerősítve, melyek a ¡(3 4) oldaltámaszok segélyével vannak me­revítve (2. ábra). A (2) oszlopokhoz a (13) padozatgerendákat hordó (5) rácstartók és a (6 7 8 9) gerendák vannak erősítve, me- i lyek a rácsos oldalfalakat képező sűrűn egy­­! más mellett elrendezett (10) vasrudak meg- i erősítésére szolgálnak. Fölül a góré adom­­; ború (11) tetővel van befödve. Az összes : alkatrészek, a mint azt már említettük, a 1 könnyű szétszedés és könnyű összeállítás j czéljából csavarok segélyével vannak egy­­’ mással összekötve. Hogy a górék térfogatát a lehető legna-

Next

/
Thumbnails
Contents