23262. lajstromszámú szabadalom • Újítások gázmérőkön

31ey.jelent évi január hó 14 én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23262. szám. VII c. OSZTÁLY. Újítások gázmérőkön. SCHOFIELD A RT II EB GYÁROS ASHTON l'XDEB LYNEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 11-ike. A jelen találmány olyan száraz gázmé­rőkre vonatkozik, melyekben fúvók helyett diafragmák alkalmaztatnak. A jelenlegi ilyen gázmérőknél mindegyik diafragma egy gyűrűre van erősítve, melyet egy, a dia­fragma számára tok gyanánt szolgáló lapos koszorúra kellett forrasztani és e koszorú ismét a gázmérő belsejében lévő közfalra van forrasztva. A diafragma-tok szerkesz­tésének ezen módja rendkívül nehézkes, mi­után forrasztásnál a diafragma gyakran megsérül és reparácziókat igen nehéz vé­gezni. A jelen találmány czélja e hátrányok megszüntetése és egy olyan berendezés lé­tesítése, mely a diafragma-tokoknak a gáz­mérőben való könnyű elhelyezését és új­ból való kiemelését lehetővé tegye és így azok kipróbálását és reparálását megköny­­nyítse, egyszersmind a diafragmát megsé­rülés ellen védje és azt tartósabbá és meg­bízhatóbbá tegye, miután a zavart okozó forrasztás teljesen elesik. A találmány egy­szersmind igen sok aprólékos munkát, mi eddig mellőzhetlen volt, fölöslegessé tesz és ez által lehetővé teszi, hogy száraz gáz­mérőket jelentékenyen alacsonyabb árban állíthassunk elő. A jelzett czélt a mellékelt rajzon ábrá­zolt mechanizmus által érjük el. A rajzon: 1. ábra egy száraz gázmérő előlnézete le­vett födéllel és a jelen javított diafragma­­tokkal ellátva, 2. ábra e gázmérő függélyes metszete, a hol az egyik diafragma el van távolítva. 3. ábra egy levett diafragma-tok oldal­nézete. A jelenlegi koszorú és gyűrű helyett a jelen esetben diafragma-tok gyanánt egy tálalakú (a) tartányt használunk, melynek (d) feneke egy (f) csodarabbal van össze­kötve, úgy hogy a tartány belseje a gáz­mérő (c) válaszfalán lévő (b) gázáteresztő­­vel kapcsolatban áll és a gáznak az (a) tar­­tányba áramlását nem gátolja. Ezen (f) csődarab segélyével a tartányt könnyen föl lehet szerelni a (c) válaszfalra, illető­leg erről könnyen le lehet venni. Az (a) tartány szélén köröskörül egy gyűrűalakú (g) csatorna vagy horony foglal helyet (2. ábra), melybe a (h) diafragma illesztetik be és benne egy szélén túlérő (i) gyűrű ál­tal rögzíttetik. A tálalakú (a) tartányt czélszerűen bá­dogból egy darabból sajtoljuk és az (f) cso­darabot akként rendezzük el, hogy az az (a) tartány fenekén lévő (k) lyukon megy ke­resztül, és egy (e) csavaranya segélyével, melyet a csavarmenetes részre csavarunk, rögzítve lesz, míg másik végével az (f) cső­

Next

/
Thumbnails
Contents