23256. lajstromszámú szabadalom • Relais távírók és telefonok számára

Megjeleni 1902. évi január lió 10-éu. MAG\ SZABADALMI Kik. HIVATAL SZABADALMI LETRAS 2^5256. szám. vil/.i- OSZTÁLY. Relais távírók és telefonok számára. AKTIKSELSKABET «PBOGBLSS» CZÉG CHIUSTÍ ANIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 1-je. Jelen találmány egy távírók és telefonok számára való önszabályozó elektromos re­­laisre vonatkozik, melynek főelőnye abban áll. hogy tetszőleges áramerősségekre hasz­nálható és hogy annak ;iz áramerősséghez képest való szabályozására nincs szükség. Ha csak ezen készüléknél az áramerősség elegendő a készüléknek működésbe helye­zésére. úgy az áram változó erőssége a ké­szülék működésére semmi jelentőséggel nem bír és éppen ebben előnyösen külön­bözik a jelen tálálmány tárgyát képező ké­szülék az összes eddigiektől. A mellékelt rajz a relaisnak távíró gya­­gyán kiké]>zeft alakját mutatja; az 1. ábra a készülék oldalnézetét, a 2. ábra annak fölü¡nézetét mutatja. Az elektromágnesben lévő mágnesmag ■•a készüléknél hosszában két részre van o.-ztva. úgy hogy annak egyik (a) része a másik (b) résznek pontosan megfelel. A (b) mágnesrész a (b) elektromágnes esévére tetszőleges módon meg van erősítve, míg '•'t (a) rész lazán fekszik és a (b) résztől bizonyos hézag által van elválasztva, úgy hogy egy kevéssé föl és le mozoghat. Az úi) rész (d) karok által az (e) tengellyel van összekötve, melyből az ellenkező irányban GS.v kis (f) irótoll nyúlik ki, mely egy óra­mű által mozgatott (g) papírszalagra működ­tetik. Nyugalmi helyzetben, tehát akkor, a mikor ;iz áram meg van szakítva, az (a) magrész egy fh) rúgó által a (b) magrésszel érintkezésben tartatik: a találmány sajátos­sága altban rejlik, hogy a készülék az eddigi készülékektől eltérőleg, nem vonzással, ha­nem taszítással működik. Ha ugyanis az áramot zárjuk, úgy a két (a) és (b) mag­­rész ugyanolyan erősségű és irányú áram hatása alatt a mágnesség mindkettőben egy­nemű lesz, miért is a (b) rész az (a) részt eltaszítja, miközben a (hl rúgó hatása legyő­­zetik és az (f) irótoll a papírszalagra nyo­matván, arra megfelelő jeleket ír. Ha az áramot megszakítjuk és a mágnes­ség a magrészekben megszűnik, úgy a (h) rúgó az (f) irótollat beszorítja és az (a) magrészt fölemelve, a (b) résszel érintke­zésbe hozza. Az áram (k) és (ki) kapcso­kon át vezethető be. Ezen relais épp úgy használható telefon­hoz, mint távíróhoz. SzAllADAI.Ml t( IK NY EK. 1. Elektromos relais távírók és telefonok számára, jellemezve az által, hogy a ké­szüléket egynemű mágnességgel ger­jesztett alkatrészek taszítása működteti.

Next

/
Thumbnails
Contents