23229. lajstromszámú szabadalom • Szekrény módjára berendezett úti láda

Megjelent 1902. évi január hó 7-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2X229. szám. XX/cl. OSZTÁLY. Szekrény módjára berendezett úti láda. WOLFFGANG FMILIA SZÜL. .IACOB MAGÁNZÓ BF BŰNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát szekrény mód­jára berendezett úti láda képezi, melyben a ruhákat, fehérnemüeket. stb. akként helyez­hetjük el. hogy azok a ládának bármii} helyzetben való szállításánál és bármii}’ rázkódtatásánál nem hányódhatnak és nem gyiirődhetnek össze. A szekrényszerü beren­dezés folytán a ruhákat a megérkezés után minden kicsomagolás nélkül rögtön haszná­latba. vehetjük és az úti láda. ha csak a ruhákat egyszerűen visszarakjuk, elutazásra mindenkor készen áll, a nélkül, hogy előbb külön csomagolnunk kellene. Oly úti ládákat, melyek keskenyebb ol­dallapjukra állítva szekrény gyanánt- hasz­nálhatók, ugyan már szerkesztettek, de ezek tökéletlen és czélszerűtlen berendezésük és különféle hátrányaik miatt a gyakorlatban egyáltalában nem váltak be: egyik főhibá­juk pl. az volt. hogy a ruhákat vagy fehér­neműeket nem lehetett eléggé áttekinthe­tően elhelyezni és az egyes darabokat ké­nyelmesen és gyorsan kivenni, a mennyi­ben ezen czélból előbb egy igen komplikált szerkezetű állványt kellett széthúzni. Ezen­kívül az eddigi ily ládákban a ruhákat, fe­hérnemüeket stb. nem lehetett akként el­helyezni. hogy azok utazás közben össze ne hányódjanak és össze ne gyiirődjenek. í Ezen hátrányok miatt, melyek különösen i finomabb ruhák csomagolásánál váltak igen i kellemetlenné, inkább a betétes úri ládákat I használják, melyekben a ruhákat összenyo­­| más és összehajtás nélkül lehet elhelvezni. j A jelen találmány tárgyát már most oly ! úti láda képezi, melynek egyik része ruha-. | másik része fehérneműszekrénnyé van ki­­| képezve, mely szekrények akként vannak berendezve, hogy daczára annak, hogy azok­ban a ruhák és tárgyak áttekinthetően he­lyezhetők el és a megérkezés után rögtön használatba vehetők, azok a láda szállítása közben helyükből el nem mozdulhatnak, tehát egymást össze nem nyomhatják és így össze nem gyiirődhetnek. A láda alsó része ruhaszekrény módjára van berendezve és ebben helyezzük el egy­szersmind a botokat, ernyőket és hasonló tárgyakat. A láda födele a fehérnemű föl­vételére van berendezve és a czipők, kala­pok. valamint egyéb kisebb tárgyak elhe­lyezésére szolgáló fiókokkal van ellátva. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező láda egy foganatosírási alakjában van bemutatva. Az I. ábrában a láda fölállított helyzet­ben és nyitva van föl tüntetve, a hol is a

Next

/
Thumbnails
Contents