23222. lajstromszámú szabadalom • Görredőny

MAr.y. gg Kih. SZABADALMI jSlF HIVATAL Megjelent lí)<)*^. évi .január lió 7-én. SZABADALMI LEÍRÁS 23222. szaru. VIII -1. OSZTÁLY. Görredó'ny. MOKSSXKB & C° (iVÁBI CZLCi STl’TTííABTBAX. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius lió 27-ike. (¡örredőnyök, melyeknek egyes keresztlé­­czei hevederek vagy fémszalagok által van­nak összekötve, azon hátránnyal bírnak, hogy a heveder igen gyakran idő előtt el­törik. illetve a fémszalag elgörbül. Ezen hátrány a hordhevederek. illetve szalagok­nak hasítékokban való elrendezése módjá­ban rejlik: ezen hasítékokat a redőnylé­­czekbe vágják. Ezen elrendezésnek még azon hátránya van, hogy a léezek ezen he­lyeken gyengítfetnek és ennélfogva kevésbé tartósak. Ezen hátrányokat az alább részletesen leírt szerkezettel akarjuk kiküszöbölni; a találmány tárgya a mellékelt rajzban van ábrázolva, és pedig 1. ábra a görredőny leeresztett állapot­ban : 2. ábra ugyanaz részben tölgördítve : ábra a keresztléczek összekötésének mikéntjét tünteti föl nézetben : k ábra ugyanazt alaprajzban: 5. ábra részletrajz. A redőny ismert módon (a) keresztlé­­czekből áll, melyek szorosan egymáshoz záródva vagy egymástól csekély távolság­ban két vagy több (1)) sodronyra erősíttet­­nek. A sodronyok nagy tartósság és hajlé­konyság által tűnnek ki. miáltal a redőnyt (c) hengerre sűrűn lehet fölgombolyítani. Az (a) keresztléezek összeerősítése (b) sodronnyal oly módon történik, hogv (a) keresztléczekhe hornyokat csinálunk gvalu­­lás vagy marás által : ezen hornyok mély­sége megfelel a sodrony vastagságának : ezen hornyokba a (b) sodronyt befektetjük és (d) szögek vagy kapcsok segítségével az (a) keresztlécezel elmozdíthatlanűl ösz­­szekötj ük. Miután ez megtörtént, (b) sodronyok sza­bad végeit alul egy nehéz (e) keresztrúddal (Lábra) összekötjük, mig a fölső végek (c) hengerhez vannak erősítve. A tolfüggesz­­tési pont és a legtólső (a) lécz között (b) sodronyon kör vagy ellipsis vagy más ke­resztmetszetű (f) keresztrűd van megerősítve. Ezen (f) rúd a redőny fölhúzása alkalmá­val a (c) hengerben részére előkészített üregbe fekszik, hogy a redőnynek lehető­leg kerek fölgombolyítását a (e) hengerre elérjük. (a) léczek két, oldalt az ablakkeretben a álon megerősített (g) vezetékhoronyban van­nak vezetve, melyek czélszerüen U-vasból képeztetnek (5. ábra). Az U-vasak fölső vé­geit egy kissé kifelé hajlítjuk; Ha a redőnyt

Next

/
Thumbnails
Contents