23206. lajstromszámú szabadalom • Eljárás famozaik-lapokhoz való fahasábok előállítására

MAGY. 1 í KIR Megjelent lí>02. évi január hó 7-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 282(K>. szám. V III c OSZTÁLY Eljárás famozaiklapokhoz való fahasábok előállítására. WUIIBMAXX KMII. MAGÁXZÓ ZCBICMBKX. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 2S-ika.-leien találmány tárgyát egy eljárás ké­pezi. melynek segélyével parkett-padlókhoz stb. elhasználandó famozaiklapokhoz való fahasábocskák állíthatók elő. melyek elké­szítésük urán vetemedésből vagy repedés­ből származó alakváltozásnak nincsenek kitéve. A friss fatörzsekből legelőbb is bizonyos (például a prizmák magasságának megfe­lelő) vastagságú tárcsákat vágunk, erre ezen tárcsákat többszörös harántirányú át­metszés által hasábokká vágjuk szét, mely utóbbi művelet alatt, a tárcsák egy oly készülékbe lehetnek befogva, mely az egyes szétvágott részek széthullását meggátolja. Ha ezen műveletet a friss fán gyorsan eszközöljük, úgy a hasábok meghasadása ki van zárva. Ezen friss hasábokat azután száradni hagy­juk. miközben azok csekély méreteiknél fogva meg nem hasadhatnak, hanem hasa­dás nélkül végleges alakjukba vetemednek. Ezen szárítási folyamat befejezése után. mely mesterséges eszközökkel gyorsíthátó, és mely alatt a hasábok alakváltozást szen­vedtek, a hasábokat egy utolsó megmunká­lásnak vetjük alá, mely alatt nekik egyen­letes, pontos és egyenlő alakot adunk. Ezen megmunkálás valamely gyalulókészülékkel eszközölhető, mely a hasábok minden egyes oldala számára egy késsel vau ellátva. A kések helyett azonban reszelőszerű szer­számokat is alkalmazhatunk, melyek a ha­sábokat érdes oldalfalakkal látják el. mi­által azok nagyobb tapadóképességet nyer­nek. úgy hogy lapokká való összeilleszté­sük. szögezésiik. enyvezésiik stb. köny­­nyebbé válik. A fönt leírt eljárással nemcsak teljesen repedésmentes hibátlan terméket nyerünk, hanem a hulladékkéj.ződést is elkerüljük, mely egyéb eljárásoknál, a hol a törzsek vagy tárcsák előbb szárirtatnak meg és ez által megrepedeznek, a megrepedt darabok kiselejtezése folytán elkerülhetetlen. Szabadalmi rr.KXY. Eljárás famozaiklapokhoz való fahasábok előállít-;» sár a. jellemezve az által, hogy a törzseket friss állapotban hasábokká vágjuk szét. melyeket azután megszárí­tunk és a száradási folyamat befejezése után. mely közben azoknak rostjai vég­leges helyzetüket foglalják el. utolsó megmunkálásnak és egyengetésnek ve­tünk alá. PALLAS *» ¿S/VÉN YTArSABÁC. NYOMDÁJA P.UDAPKSTEN

Next

/
Thumbnails
Contents