23205. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági szeszfőző

Megjeleni évi .január hó 7-én. MAGY. m KIR­­SZABADALMI leli HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23205. szám. XVÍII'a. OSZTÁLY. Biztonsági szeszfőző WLADYKA .IÁXOS ÉS IIKIMAXX LAJOS \AIMDÍ.IASOK Bl'DAPKSTKX. Pótszabadalom a 21399. sz. törzsszabadalonihoz. Bejelentésének napja 1900 deczember hó 21-ike.-leien találmány tárgya egy ;t szánni elfödjék. A (bt) vezetékeket és így a (e) szabadalommal védett biztonsági szeszfőző j lapokat azért czélszerü minden lábközzel javítását czélozza. Az említett szabadalom- 1 szemközt alkalmazni, mivel földülésnél a mai védett szeszfőző u. i. igen nagy tért i szeszfőző majdnem mindig két láb körül foglal el. mivel a fölső lapnak legalább ör | fordul el s így az ezen lábközzel szemben szőr akkora átmérővel kell bírnia, mint a ! fekvő rész jut a legmagasabb helyzetbe, milyen a szesztartály nyílásának átmérője. ! úgy hogy az itten elhelyezett tárcsa köny- Ezen hátrány kiküszöbölésére szolgál jelen j ilyen lecsúszhat a szesztartály nyílása fölé. találmány tárgyát képező javítás, mely I A szesztartályhoz vezető (in) tölcsért nem abban áll. hogy a szesztartály fölött lévő. i szükséges okvetlenül oly elzáró szerkezet­­mnzogható lap helyett annyi lapot alkalma- i tel ellátni, mint ez_ a törzsszabadalomban zunk. a hány lába van a szeszfőzőnek, mi i van leírva, hanem elegendő, ha azt egy által elérjük azt. hogy a fölső lap már j egyszerű (ni) födővel elzárjuk, csak háromszor akkora átmérővé! bír. mint ^ Ezen javított szeszfőző működése azonos a szesztartály fölső nyílása. j a törzsszabadalomban leírt szeszfőző miikö-Mellélcelt rajzon ezen javított biztonsági j (lésével. Ha u. i. a szeszfőző földül, akkor szeszfőző: ! ;tz egyik (c) lap a szeszfőző fölé csúszik és az I. ábrán fölülnézetben: j a lángot eloltja, a '2. ábrán pedig x \ szerint metszve ; van föltüntetve. j S/aradal>ii igény. A (h) szesztartály fölött lévő (a) és (lt) ■ A 2I.'Ü)Í). számú szabadalomban védett biz­­lapok közül, a b) lap a lábközökkel szem- tonsági szeszfőzőnek egy javított kiviteli közt (bl) vezetékekkel vannak ellátva, me- ' alakja, az által jellemezve, hogy az (a) Ivekben köralakú (e) lapok ide oda mozog- I és (b) tödőlapok között több (c) lap van hatnak. Ezen (c) lapoknak csak oly nagyok- i alkalmazva, melyek megfelelő (bl) vé­nák kell lenniük, hogy a szesztartályt épen zetékekben mozognak. (1 rnjzlup melléklettel.) V A L LA 6 ►687VÍNYTArKAKÁC NYOMDÍJ A t UDAPBITEh

Next

/
Thumbnails
Contents