23202. lajstromszámú szabadalom • Újítások vízépítési műtárgyak építéséhez való betontömbökön

15)02. évi január hó 3-án. MAGV SZABADALMI KiK. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28202. szám. XV/e. OSZTÁLY­Újítások vízépítési műtárgyak építéséhez való betontömbökön. POGÁNY ÖDÖN OKL. MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 9-ike. A betontömbök eddigi alkalmazásánál a tömbök vagy egyáltalán nem köttettek ösz­­sze egymással, hanem csak egymás mellé és egymás fölé helyeztettek, vagy pedig a kapcsolásra vasszerkezetek használtattak. Az utóbbi mód. a vasaimig rozsdásodása folytán, idővel teljesen elveszti szilárdságát. A találmányom szerinti újítással ellátott tömbök mellékelt rajzokon föliilnézetben és metszetben vannak ábrázolva, amint azok találmányom tárgyát képező újítás segélyé­vel egymással össze vannak kötve. Az 1. és la. ábrákban látható mód sze­rint a tömbök oldalaikon fecskefark. vagy más alakú horonnyal bírnak. Az egyes tömbök elhelyezésénél ezen hornyok egy­mással szembe kerülnek és utólag czement­­habarecsal kiöntve (A) mag képződése által szilárd összeköttetésbe jönnek. Az egyes tömbök fölső, illetve alsó lap­jukon (B) mélyedések vannak, melyek utó­lag czementhabarccsal (Cj csatornán át ki­töltve. a vízszintes összekötést eszközük. (C) áthaladó csatorna a tömbök elhelyezésénél a vezetésre czélszerüen szolgál. A 2. és 2a. ábrák szerint az egyes töm­bök oldallapjai lépcsőzetesen vannak kiké­pezve. a függélyes síkban való kötés léte­sítésére: a vízszintes síkban a kötés oly­­képen eszközöltetik, hogy az egymásra helyezendő tömbök váltakozva bordával esi j ennek megfelelő mélyedéssel bírnak, melyek ! egymásba illesztve kötésbe jönnek. Elhe­­| lyezés után (C) csatornán keresztül híg I czementhabarccsal kiöntetnek. A 3. és 3a. ábrák a fönti két alak egye­­j sítését láttatják. Az egyes tömbök oldalain ; fölváltva (A) horony és (B) borda van. me­­| lyek az elhelyezésnél egymásba fognak és i a szilárd kötést eszközük. Az egy másfölötti i rétegek az utólag (C) csatornán át kitöltött ! (D) betonmag által a vízszintes kötést nye­lik. Több réteg egymás fölé helyezésénél j egy fél hosszal való eltolás által elérjük. ■ hogy a függélyes hézag testre talál, mint | a rendes téglakötésnél, i Szabadalmi igények. 1. fietontömböknél az oldalfalakon megfelelő hornyok alkalmazása oly czélból, hogy az egymásmellé illesztett tömbök megfelelő hornyai által képződő csatorna beton­nal kitöltessék, s ez által a tömbök kötését érjük el.

Next

/
Thumbnails
Contents