23188. lajstromszámú szabadalom • Készülék csőkarimák, oszloppárkányok és hasonlók megmunkálására

I Megjelent 1902. évi január lió 2-áu. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 23188. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Készülék csőkarimák: oszloppárkányok és hasonlók megmunkálására. CH KISTÓ FF JÁNOS ÉS HAACK RICHÁRD MÉRNÖKÖK ALTONA­OTTENSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 26-ika. Jelen találmány tárgya csőkarimák, osz­loppárkányok, valamint általában véve olyan munkadarabok megmunkálására rendelt ké­szülék, melyek nagy kiterjedésük folytán esztergapad vagy más szerszámgépek segé­lyével vagy épen nem, vagy csak nehezen volnának megmunkálhatok. Tetszőleges kiterjedésű fölületek megmun­kálására a találmánybeli készülék azért al­kalmazható előnyösen, mivel annak a mun­kadarabbal való kapcsolatbahozása nem függ az utóbbin lévő nyílás nagyságától, mert a készülék főképpen a munkadarab­nak megmunkálandó fölületén kivül erősít­tetik meg. A forgatható szerszámtartót hordó tengelynek mindkét vége teljesen elmozgat­hatatlanúl rögzíttetik, a mennyiben az em­lített tengelynek a munkadarab fölé fordí­tott végét a fölület közepén külön befúrt lyuk, illetőleg egy esetleg már meglévő, csak igen kis fúrat tartja meg, míg a ten­gelynek másik vége oly keretben nyugszik szintén elmozdíthatatlanúl, melynek hosszol­dalai a megmunkálandó fölűlet két oldalá­nál vannak a munkadarabbal merev kapcso­latba hozva. A mellékelt rajzlapokon a találmánybeli új készülék két kiviteli alakban van föltün­tetve, hol az 1. ábra a készülék egyik kiviteli alakjá­nak oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra az 1. ábra A—B sikja szerinti keresztmetszete, a 4. ábra ugyanezen kiviteli alak egyik lábának oldalnézete, az 5. ábra a másik kiviteli alaknak oldalné­zete, a 6. ábra ugyanennek fölülnézete. Az utóbbi ábrában a megmunkálandó cső és az egész készüléknek a csőhöz való kapcsolására ren­delt szerkezet vízszintek metszetben van föl­tüntetve, a 7. ábra a készüléknek merőleges kereszt­metszete, az 5. és 6. ábrák A—B—C síkja szerint, a 8. ábra a készüléknek a 6. ábra D—E sikja szerint vett merőleges keresztmetszete, mely ábrán alkalmazott két tartószán közül csak az egyik van megrajzolva, a 9. ábrabeli homloknézeten a készülék egyik végénél alkalmazott azon szerkezet van bemutatva, melynek segélyével a mun­kadarab kívülről körülfogatik, azon czélból.

Next

/
Thumbnails
Contents