23183. lajstromszámú szabadalom • Gázkandalló

í Megjelent 11)02. evi január hó 3-án. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28183. szám. II/h. OSZTÁLY. Gázkandalló. RÉVAI OSZKÁR GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát képező gázkan­dalló az égéstermékek jó kihasználását czélozza és pedig lehetőleg nagy légmennyi­ségnek gyönge megmelegítése segélyével, nem pedig, mint az eddigelé legtöbbnyire történt, csekélyebb légmennyiségnek erős fölhevítése útján. Ezen föladat nagy fűtő­fölületet és különösen élénk légkeringést igényel. Az első föltételnek oly módon teszünk eleget, hogy a meleget, miután az a tulajdonképeni kandallóban kisugárzással működött, továbbá a kandallóba vezetett hideg levegőt fölmelegítette, végül még egy a kandallótokra fölszerelt kisugárzótestben hasznosítjuk, melyen az égéstermékek eltávo­zásuk előtt átvonulnak. A találmány lénye ge azonban abban áll, hogy a kisugárzótesten további légmennyi­ségeknek élénk fölfelé áramlását idézzük elő, illetve hogy a természetes fölfelé áramlást különös eszközökkel mesterségesen növeljük, oly czélból, hogy a kisugárzótesttel nagyobb légmennyiséget hozhassunk érintkezésbe. Ezen czélra a függélyes csövekből álló kisugárzótest lábánál egy második légút van a kandallótokon keresztülvezetve, melyben a levegő az égéstermékek csatornájával való érintkezése által fölhevíttetvén, a kisugárzó­test csőtagjainak közvetlen közelében föl­emelkedik. Ily módon a kisugárzótest hatás­körébe kerülő levegő erősebben melegszik meg, mintha csupán a tokon kívül lépne a csőtagok mellé. Ezen levegő ez által további légmennyiségeket képes a kisugárzótest kör­nyezetéből magával rántani. Ez által a kisugárzótest hatáskörében élénk és erős légváltozás jön létre. Egy ilyen gázkandalló a mellékelt rajz 1. ábráján elölnézetben és részleges hossz­metszetben. 2. ábráján keresztmetszetben van föltüntetve. (a) lángzócsövek lángjai legelébb is sugár­zással hatnak, mely czélra a (b) reflektor van ismert módon elrendezve. Az égési levegő (c)-nél tódul a lángzókhoz. Az égés­termékek a (d) úton haladnak, mely a kan­dalló egész szélességét elfoglalja. Az (e) lemez és a kandallótok (f) hátfala között fölszálló levegő a (d) húzamcsatornán áthatoló (g) csővekben fölmelegszik és hasonlókép mint a (h) homloklemez előtt fölszálló levegő, az (i) burkolat nyílásain kilép. A (d) húzam­csatorna a kisugárzótest (k) csöveibe torkol, melynek fölső (1) kamrájából az (m) füstcső vezet a kéménybe. A kisugárzótest tetejére egy (n) vízelpárologtató edény van helyezve. Az (f) hátfalban egy (o) nyilás van elren­dezve, melyen át további küllég hatol be,

Next

/
Thumbnails
Contents