23173. lajstromszámú szabadalom • Fényképészalbum kettős lapokkal

Megjelent 11)02. évi január lió 2-án. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23178. szám. XlII/b. OSZTÁLY. Fényképalbum kettős lapokkal. DOSTÁL FRANTISEK KÖNYVKÖTŐ KLADNOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát egy oly fénykép­album képezi, a melynél a fényképek elhelyezésére szolgáló oldalak azáltal lesz­nek megóva, hogy két-két albumlap a képek elhetyezésére szolgáló egymással szemben fekvő oldalaikkal külön összefogó szerkezet által vannak összetartva és csak akkor nyit­tatnak szét, ha fényképet akarunk behe­lyezni, vagy kivenni. A találmány tárgyát különböző kiviteli alakokban a mellékelt rajz tünteti föl és pedig az 1. ábra a fényképalbum szétnyitott kettős lapokkal, a melyek közepükön vannak bekötve; a 2. ábra az 1. ábránál alkalmazott össze­fogó szerkezet nézete; a 3. ábra az 1. ábránál alkalmazott össze­fogó szerkezet keresztmetszete a 2. ábra x - x vonala szerint; a 4. ábra az 1. ábránál alkalmazott össze­fogó szerkezet keresztmetszete a 2. ábra xl—xl vonala szerint; az 5. ábra az album hátának keresztmet­szete ; a 6. és 7. ábrák hasonló albumok, a melyek­nél a lapok nem középüknél, hanem külső élüknél fogva vannak bekötve. Két-két egy­más mellett fekvő (1) és (2) albumlap egy­máson fekve, el van zárva és oly módon bekötve, hogy ily zárt állapotban elfordít­hatók. Az elzárás úgy történik, hogy az (1—2) kettős lap egyik oldalán egy spirálrugó által előreszorított egy vagy több tolóka van alkalmazva, a melyekkel szemben a kettős lap másik belső oldalán a szükséges zárnyilások foglalnak helyet, úgy hogy ha a két albumlap belső oldalait megfeszített tolókákkal egymásra helyezzük és a tolókát ill. tolókákat szabadon bocsátjuk az (1) és (2) lapok egy kettős lappá egyesítve, össze vannak foglalva. A belső tolókának ill. tolókáknak vissza­tolása által a zárat oldjuk és a két lapot ekkor szétnyithatjuk. Az 1—4. ábrákban egy ily zárószerkezet van föltüntetve egy (6) tolókával a (2) album­lap külső élén. A tolóka a (2) lap (16) és (17) betétjei által vezettetik és néhány, a hosszúkás (11) nyílásokon át kiálló (7) záró­peezekkel van ellátva. E (7) peczkek végein bevágások vannak, a melyek közvetítésével az elzárás alkalmával az (1) lapon alkalma­zott (4) léczben vezettetnek. A (6) tolóka végének meghosszabbítását egy peczek alkotja, a mely köré egy (9) spirálrúgó van csavarva, mely egyrészt

Next

/
Thumbnails
Contents