23162. lajstromszámú szabadalom • Bőrfonat-utánzat és eljárás annak előállítására

Megjelent J901. évi deczeniber lió 31-én. MAGY. 1 f KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28162. szám. XX/d. OSZTÁLY. Bőrfonatutánzat és eljárás ennek előállítására. PIZINGER LAJOS GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 28-ika. Találmányom tárgya egy bőrfonatutánzat és eljárás ennek előállítására. A találmány tárgyát képező bőrfonatutánzat a csatolt rajz 1. és 2 ábráján fölülnézetben, 3. áb­ráján axonometrikus képben látható és lé­nyegében véve egy megfelelő vastagságú bőrdarabból áll, mely egymástól szabályos távolságban elhelyezett, összeillő négyszög alakú (a) áttörésekkel vannak ellátva. Ezek az áttörések akként vannak elrendezve, hogy egy sorban lévő (a a a) áttörések meg­felelő oldalélei egy vonalba essenek. Az egy vonalba eső oldalélek összekötő vonalai két (b b b) és (c c c) csíkrendszert állapí­tanak meg, eme csíkrendszerek pedig olya­nok, hogy az egyik (b b b ) illetve (c c e . . . .) rendszer elemei egymással párhuzamosak legyenek, a két különböző rendszer elemei pedig egymást derékszög (1. ábra) vagy hegyes szög (2. ábra) alatt messék. A két csíkrendszert sajtolás vagy faragás útján állítjuk elő, akként, hogy az egyes csíkok durva fonatszerű rajzot mu­tassanak. tehát ha pl. egy (b) csík mentén haladunk, ez fölváltva az ezt keresztező (c) csíkok fölött, illetve alatt lássék feküdni, mint az az 1. és 2. ábrán, de főleg a 3. ábrán világosan látható. Tehát a (b b b) és (c c c) csíkok fölső fölíilete nem sík fö­lület, hanem általában henger fölület, mely­nek alkotója a keresztező csík hosszirányába esik, vezérvonala pedig az illető csík hossz­tengelyével párhuzamos síkba esik, míg a csíkok magassági oldalait (bt bl bl), illetve (cl cl cl) sík fölületek képezik. A leírt bőrfonatutáuzatot akként állítjuk elő, hogy a megfelelő vastagságú bőrdarab­ban az (a a a) kivágásokat létesítjük és az­után faragás által vagy megfelelő formák­ban történő sajtolás útján a (b b b) és (c c c) csíkrendszert képező rajzot állít­juk elő. [SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Bőrfonatutánzat, jellemezve az által, hogy egy bőrdarabban szabályosan elhelyezett, összeillő (a) lyukak vannak kivágva, mely lyukak megfelelő élei egymással párhú­zamosak és oly helyzetet foglalnak el, hogy egy lyuksor megfelelő élei egy egyenesbe essenek, a lyuksorok között pedig plasztikusan tartott fonatszerű rajzott mutató, egymással párhuzamos csíkokból alkotott és egymást keresztező (b b b), illetve (c c c) csíkalakú elemek vannak kiképezve, annélkül, hogy a csí­kok határvonalaival a bőrdarab át volna metszve.

Next

/
Thumbnails
Contents