23120. lajstromszámú szabadalom • Készülék áramló folyadékoknak egyenlő mennyiségekre való fölosztására

- 2 -A (3 és 4) rudak között a (12) dob van elrendezve, mely ugyanúgy van berendezve, mint az (5) dob. A (12) dob rúgóját a (13) tengelyre kívülről fölillesztett kulcs segé­lyével feszítjük meg; a rúgó lefejtődésénél a (13) tengely a (14) nyíl irányában forog. A függélyes (15) tengely a (16 és 17) csapágyakban van ágyazva; a tengely leg­alsó (18) fogaskereke az (5) dob fogazásá­val kapcsolódik: ezen tengely forgásánál másik (19) kerekével a (20) kereket forgásba hozza, mely a (21) nyíl irányában (2. ábra) forog. A vízszintes (22) tengelyt három (20, 23) és (24) kerék működteti, melyek közül az utolsó csak az egy (25) foggal van ellátva. A (22) tengely a (17 és 26) csapágyakban forog, mely utóbbi a (27) rudak segélyével van az (r) karimához erősítve. Az (5) dob a rúgó hatása alatt forogva a (25) fogat oly helyzetbe hozza, hogy a (29) körül forgó (28) rúd villaalakú vége a 2. ábrában telt vonalakkal rajzolt állásban a (24) kerék mozgását megakadályozza. Ha a (28) rúd a vonalkázottan rajzolt ál­lást foglalja el, akkor a (25) fog balra for­gásában a jobboldali villaág által tartózta­tik föl, úgy hogy a (24) kerék mindenkor csak egy fél fordulattal mozoghat tovább. A vízszintes (30) tartó végei a (2) köpeny­hez vannak erősítve. Ezen tartóban vannak ágyazva a vízszintes (31) tengely és azon tengely, mely a (32) kereket hordja; ez utóbbi a (12) dob által ugyanoly módon forgattatik, mint a (19) kerék az (5) dob által, mivel az is ugyanazon tengelyre van ékelve, mint az a kerék, mellyel a (12) dob fogazása kapcsolódik. A (31) tengelyre a (33) fogaskerék és két (34 és 35) kerék van fölékelve. A (33) kereket a (32) kerék hajtja; a (34) és (35) kereken csak egy-egy (36), illetőleg (36) foggal bírnak. A (34) kerék (36) foga (3. ábra) a (28) rúd hátsó végében alkalma­zott (109) hasítéban mozog. Ha már most a (12) dob forog, a (34-) kerék a (28) rudat jobbra és balra mozgatja és a (24) keréknek akként szakaszos mozgást kölcsönöz. A (35) kerék (4. ábra) az ennek (37) fo­gára ható (38 és 39) tengelyek által mind­addig föltartóztattatik, míg az utóbbiaknak (41 és 42) kivágásai a továbbmozgást lehe­tővé nem teszik. A (38 és 39) tengelyek (40)-nél (2. ábra) vannak ágyazva és a (43) fogaskerekek (4. ábra) segélyével egymás­sal összekötve akként, hogy n (41 és 42) kivágások egészen azonos módon hatnak a (37) fogra, és pedig egyszer a baloldalon, egyszer pedig a jobboldalon. A (38 és 39) tengelyek folytonos forgás­ban vannak, mert az utóbbira ékelt (44) kúpkerék (2. ábra) az óramű által folytonos forgásban tartott (46) tengely végére ékelt (45) kerékkel kapcsolódik. A (24) kerék mozgásának félfordulatonként való megsza­kítása tehát az óramű mozgásától függvén, teljesen egyenletesen történik. A (23) kerék a (61) láncz segélyével (1. ábra) szakaszos mozgását az (51) kerékkel közli; ez utóbbi a (48) tengelyen (5 ábra) az (52 és 53) tárcsák között lazán van fölillesztve és az (58) peczekkel ellátva, mely a lapos (57) rúd (56) hasítékában (1. ábra) mozog. Az (57) rúd az (59 és 60) vezetékekben veze­tődik és az (58) peczek állása szerint idő­közönkint jobbra vagy balra mozgattatik. A (48) tengely és az ugyancsak az (56) hasítékban mozgó (54) nyúlvány (5. ábra) a mozgást a (47) elosztóra (3. ábra) viszi át, mely szilárdan van a (48) tengelyen meg­erősítve. A (48) tengelynek másik (55) nyúlványa (5. ábra) a (95 és 96) ütközőkre hat (3. ábra). A (47) elosztó a 3. ábrában fölülné­zetben, az 5. ábrában oldalnézetben látható. Az 1. ábrában az elosztó csak sematikusan szakadozott vonalakkal van jelezve, még pedig mindkét szélső állásában. A (64) nyí­láson beömlő folyadék a (47) elosztónak (62) vagy (63) állása szerint már most vagy a (68) téren át (3. ábra) a (70) csőbe vagy a (69) téren át a (71) csőbe jut. A 7. ábrában az elosztó függélyes met­szetben van föltüntetve; a (48) tengely ürösen van kiképezve oly czélból, hogy a (68 és 69) kamrákat képező (66 és 67) fa­lak (55) összeköttetését lefödje. Magától értetődik, hogy a mozgás elő-

Next

/
Thumbnails
Contents