23120. lajstromszámú szabadalom • Készülék áramló folyadékoknak egyenlő mennyiségekre való fölosztására

Megjelent 1U01. évi deczember hó 23-én. MAGY. SZABADALMI KIR. m HIVATAL SZABADALMI LEIÍIAS 23120. szám. vil/f. osztíly. Készülék áramló folyadékoknak egyenlő' mennyiségekre való fölosztására. MUSCIACCO ÁGOST KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát készülék ké­pezi, melynek segélyével áramló folyadé­kot önműködően oszthatunk föl tetszőleges egyenlő mennyiségekre. Ezen készüléket óramű segélyével hozzuk működésbe és azt a folyadék kiömlési nyí­lása alatt rendezzük el akként, hogy a fo­lyadék a készülék legfölső részén elrendezett nyíláson át jut a készülékbe. Ezen beöm­lési nyílás alatt az elosztó rósz foglal he­lyet, mely egy függélyes, mozgatható falból áll, mely egyenlő időközben jobbra és balra hajlik, miáltal az a folyadékot egyenlő j mennyiségekre osztja, melyek külön-külön j folynak le. Az elosztó mozgásait egy központi órával szabályozzuk. Minden egyes folyadékmennyiség lefolyá­sának végét és a következőnek ezzel össze­eső kezdetét csöngő jelzi. A lefolyt folyadékmennyiségek egy óra­lapon önműködően regisztráltatnak, úgy hogy ezen készülék a folyadékoknak űr­mértékekkel vagy súlyokkal való megméré­sét fölöslegessé teszi. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező készülék egy foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra a készülék részben metszett elölnézete; a magában véve ismeretes óra­szerkezet, melyet az (r) karima segélyével erősítünk meg, el van hagyva. A 2 ábra metszet az 1. ábrának (A—B) vonala szerint, a hol is a mellső rész le van véve, hogy a készülék belseje látha­tóvá legyen. A 3. ábra metszet az 1. ábrának (D—E) vonala szerint, a hol is a legfölül fekvő részek a belső részek láthatóvá tétele czél­jából szintén el vannak hagyva. A 4—10. ábrák részletek. A hátul nyúlvánnyal bíró köralakú (1) fenéken (1. ábra) a (2) köpeny van elhe­lyezve. melybe a (3 és 4) rudak vannak megerősítve; a (3) rúd alatt az (5) dob van elhelyezve, mely fölött a (6) kúpos fogas kerékszerkezet van elrendezve és mely egy rúgót tartalmaz. Az (5) dob tengelyére van szerelve a (7 kúpkerék, mely a (8) kúpkerékkel kapcso­lódik, melynek (10) tengelye a (9) bakban van ágyazva. A (10) tengely a fehék kerületéig vagyis a (2) köpenyig terjed, úgy hogy arra ezen keresztül kívülről kulcsot illeszthetünk föl, melynek segélyével az (5) dob rugóját, mely a (11) nyíl irányában fejtődik le, megfe­szítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents