23106. lajstromszámú szabadalom • Újítás revolvereken

Megjelent 1901. évi tleczember lió 17-én. MAGY. SZABADALMI Kia HÍVATAL SZABADALMI LEIRAS 28106. szám. XlX/a. OSZTÁLY. Újítás revolvereken. HARAGAY MIKLÓS KERESKEDŐ SZAMOSUJVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 12-ike. A revolvereken eddig alkalmazott biz­tosító berendezések, a melyek a revolver elsülését akkor, ha arra szükség nincs, meg­akadályozzák, mind oly szerkezetűek, ame­lyek vagy a revolver kezelését nagyon megnehezítik, vagy olyan természetűek, hogy miattuk a revolver el nem süthető akkor, a mikor akarjuk. Jelen találmány, amelynek tárgyát re­volvereken létesített újítások képezik, azt czélozza, hogy igen egyszerű módon se­gítsünk az elébb említett hiányokon, illetve tökéletlenségeken. A találmány lényege ugyanis abban áll, hogy a revolver töltény­tartó hengerén köröskörül annyi bemélye­dést alkalmazunk egymástól egyenlő távol­ban, a hány lövetű a revolver és revolver závárzatát borító valamelyik lapra egy re­teszt rendezünk el, a mely a hengereken lévő mélyedésekbe könnyen betolható. Ilyen módon igen könnyen kezelhető jól működő biztosító szerkezetet nyerünk, a mely minden körülmények között pontosan zár és a revolver használata alkalmával igen egyszerűen nyitható ki, mi igen lénye­ges, mivel a revolverrel rendesen hirtelen kell lőni, már pedig ilyenkor nagyon hát­rányossá, sőt szerencsétlenné válhatik a helyzet, ha a retesz kinyitásával baj­lódni kell. A mellékelt rajzon látható a jelen talál­mány tárgyát képező ujitás egy példaké­kópen kivitt alakja és pedig az 1. ábra az újítást képező biztosító be­rendezést egy példaképen várolt hatlövetű revolveren mutatja be, a 2. ábra a revolver alulnézete, a 3. ábra a czélnak megfelelő mélyedé­sekkel ellátott tölténytartóhenger elölné­zete és a 4. ábra az elzáró retesz oldalnézete nagyobbított léptékben. Az (a) retesz a (b) csap segélyével a (c) oldalfalak között forgathatóan van megerő­sítve. Ezen (c) oldalfalak a (d) lemezkével egy darabot képeznek s az (e) csavarral vannak a revolver (f) tokjához erősítve. Hogy az (a) retesz nyílt és zárt helyzetében jól álljon egy (g) rúgót iktatunk a retesz és a (d) leinezke közé, a melyet szintén a már említett (e) csavarral fogunk meg. Az egész reteszszerkezetet az (f) tokon úgy rendezzük el, hogy az (a) retesz a revolver tölténytartó (h) hengerének (i) bemélyedé­sébe egy kissé benyúlhasson. A (h) hengeren a tölténytartó nyílások között (3. ábra) egy-egy (i) bemélyedés van alkalmazva, a mely olyan mély, hogy az (a) retesz (al) rés2e a lezáráskor egészen beleférjen.

Next

/
Thumbnails
Contents