23089. lajstromszámú szabadalom • Papírtömlő maguktól nyíló hajtogatott papírtokok előállítására

T Megjelent 1901. évi deczember hó ! fián. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 2B089. szám. Xllí/d. OSZTÁLY. Papirtömlő maguktól nyíló hajtogatott papírtokok előállítására. HASTREITER RUDOLF MAG. PHARM. BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 21-ike. A találmány tárgyát képező papirtömlők a készítések alkalmával a papírszalagnak adott mesterséges anyagfeszültség (fodorí­tás) folytán maguktól nyílnak, a töltő egyén­nek a belőlük képezett hüvelyeket nem kell szájával fölfújni, úgy hogy a körülmé­nyes és hygienikus tekintetben elítélendő fölfújás elkerültetik. A találmány tárgya a mellékelt rajzban ábrázoltatott és pedig: 1. ábra a papirtömlő előállítására szol­gáló papírszalagot mindazon behajtásokkal, melyek a kész pontokon léteznek; 2. ábra a fodorítás előállítását; 3. ábra a fodorított papírszalagot kereszt­metszetben és 4. ábra a fodorított papírszalag össze­hajtogatásából előállított tömlőt kereszt­metszetben. Az 1. ábra szerint hosszúkás négyszög­alakú papírszalagot hossztengelyéhez merő­legesen a nyíl irányában (2. ábra) (x) késéi fölött húzzuk végig, mely él vagy pár­huzamos vagy hegyes szöget képez a papír­szalag hossztengelyéhez, a mint az az 1. ábrában (x—x) és (y—y) vonalakkal je­lezve van. Ezen eljárás folytán a papírszalag körív­alakú keresztmetszetet zár be (3. ábra). A szalagot ezután körülbelül közepén (c)-nél (3. ábra) (c c) hosszirányú behajtás­sal (1. ábra) látjuk el, a konkáv oldal irá­nyában összehajtjuk és végein (d)-nél ismert módon összehajtás által zárjuk, úgy hogy lencsekeresztmetszetú papirtömlő (4. ábra) képződik. Ezen állapotban a tömlőt alkalmas módon, pl. merev lapok közt való préselés által csomagoljuk. A csomagolás fölbontása után a tömlők a papirosnak a fodorítás által kölcsönzött mesterséges anyagfeszültsége folytán újból lencsealakú keresztmetszetet vesznek föl, úgy hogy a tömlőnek (b b) vonal irányában (1. ábra) való behajtása által keletkező hüvely magától nyílik és így könnyen megtöltliető, mire a második (a a) keresztirányban való (1. ábra) behajtás és a végeknek ismert módon egymásba való dugása által záratik. SZABADALMI IGÉNY. Papirtömlő maguktól nyíló hajtogatott papír­tokok előállítására, az által jellemezve, hogy a tömlő a fodorítás folytán, melyet a tömlő előállítására szolgáló papír­szalagnak egy hossztengelyéhez párhu­zamos vagy hegyes szög alatt álló kés­élen való áthúzása által nyerünk, lencse­alakú keresztmetszettel bír, úgy hogy a belőle képezett hajtogatott tok magától nyílik. pallas részvény társaság nyomvája budapesten (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents