23054. lajstromszámú szabadalom • Patkószög

Megjelent 1901. évi deczember hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28054. szám. XX/b. OSZTÁLY­Patkószög. MARSÓFALVA1 MARSÓVSZKY IMRE KIR. FŐMÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 30-ika. A patkónak a patára szögek segélyével való általánosan szokásos fölerősítése, a patára nézve tudvalevőleg igen sok hát­ránnyal jár és annak számos oly betegségét vonja maga után, melynek következtében gyakran a máskülönben legjobb ló is hasz­nálhatlanná válik. A szögezés hátrányait teljesen kiküszö­bölni természetesen csakis akkor lehetne, ha magát a patkót lehetőleg szögek nélkül sikerül a patára erősíteni. Ámde ama hát­rányoknak jelentékeny részét épen a hasz­nált szögeknek primitív alakja idézi elő, mely évtizedek, de sőt talán évszázadok óta alig tökéletesíttetett, nem változott. Az általánosan használt szögek végig élesen négyszögletes keresztmetszettel bír­nak, mely fölül téglány-, alúl megközelítő­leg négyzetalakú. Az éles élek a külső, ^ keményebb patarétegben nem igen tartot­tuk, a beljebb fekvő lágyabb patarészeket pedig megsértették. Az utóbbi hátrányon azután újabban az által véltek segíteni, hogy a szög belső éleit, (azokat, melyek a patának belseje felé néznek), letompították vagy jobban mondva lerézselték. A patkószögnek ezen alakját tájékoztatás és összehasonlítás czéljából az 1. és 3. áb­rában mutatjuk be. Az 1. ábra a mellső és hátsó szögol­dalt mutatja perspektivikus nézetben. A ;5. ábra a szögnek keresztmetszete (A—A) és (B-B) szerint. A szögnek a pata keményebb rétegébe jutó oldala (a)-val, a lágyabb részeket érintő oldala (b)-vel van jelölve. A mint látható, ezen (b) oldalnak élei (e) rézsűkké vannak letompítva. Ezzel azonban csakis az irány volt meg­adva, de maga a kérdés megoldást nem nyert. Tökéletesen megfelel a követelményeknek a jelen találmány tárgya, mely a 2. és 4. ábrákban hasonló föltüntetésben van be­mutatva. Ezt a szöget jellemzi, hogy külső (a) ol­dalán mély (d) horonnyal bír, nu'g befelé jutó (b) oldala teljesen le van gömbölyítve; ennek következtében: míg egyrészt a ke­ményebb pataanyag a (d) horonyban helyet foglalva, mintegy ék gyanánt működik és a szögnek elmozdulását akadályozza, addig a (b) oldalnak teljesen életlen alakja a lágy pataanyagot sérülésektől megóvja. A (d) horony keresztmetszete természe­tesen lehet körívalakú vagy sokszöges is; úgyszintén mellékes, hogy a horony végig terjed-e az egész szög hosszán vagy annak

Next

/
Thumbnails
Contents