23049. lajstromszámú szabadalom • Szigetelő tartók vagy magok rheostatok, elektromos fűtő vagy hasonló szerkezete számára

Megjelent 1901. évi deczember hó 9-én. MAGY. SZABADALMI kir. HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 23049. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Szigetelő tartók vagy magok rheostatok, elektromos fűtő- vagy hasonló szerkezetek számára. ERIE EXPLORATION COMPANY CZÉG DOVERBEN (É. A. E. Á.). A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát rheostatok, elektromos fűtőtestek vagy hasonló szerke­zetek szigetelő tartója vagy magja képezi, mely oly módon van kiképezve, hogy azon valamely elektromos vezetőt akként rendez­hetünk el és erősíthetünk meg, hogy ermek egyes részei egymást nem érintik, hanem egymástól alkalmas távolságban fekszenek. Minden szigetelő test egy-egy normál­egj-séget, vagy elemet képez és tetszőleges ily számú elemet egyesíthetünk egymással külömböző elrendezésben, oly czélból, hogy bármely tetszőleges ellenállású és a legkü­lönfélébb czélokra szolgáló rheostatot vagy fűtőtestet állíthassunk elő. A csatolt rajzokon a jelen találmány tár­gyát képező tartó egynehány oly berende­zéssel kapcsolatban van ábrázolva, melynél az alkalmazást talál. Az 1. ábra a leginkább használatos alak axonométrikus képét ábrázolja. A 2. ábra ugyannak elölnézete. A 3., 4. és 5. ábrák pedig a tartó oldal-és fülűinézetét, Illetőleg horizontális metsze­tét tüntetik föl. A 6—9. ábrák több tartónak különböző összetételét láttatják. A 10. és 11. ábrák egy, illetőleg több egyesített elemnek vagy normál rheostatnak illetőleg fűtőtestnek axonométrikus képét ábrázolja. A 12. ábra egy ventilátor körűi elrende­zett több tartóból álló fűtőberendezésnek fölűlnézete. A 13. ábra pedig ugyanannak oldalnézete a védő szerkezet levétele mellett. Mindegyik tartó a czélszerűen négyszög­letes és tetszőleges hosszaságú, szélességű és vastagságú (1) főrészből áll, melynek (2 3) hosszélei, mint az az 5. ábrán vau föltüntetve, szögletesek vagy kerekdedek lehetnek. A csík egyik vagy mindkét olda­lán, mint az a rajzon ábrázolva van, egy vagy töbl) (4) kiugrás van akként elren­dezve, hogy az egyes kiugrások között meg­felelő közbenső (5) terek maradnak mégoly czélból, hogy az elektromos vezeték teker­cseléseit befogadják. Az (1) főrész egyik végén a (6) talpazat­tal van ellátva, mely a tartó széles oldalán (7, 7a) toldatokkal, keskeny oldalán pedig (8, 8a) toldatokkal van ellátva, mely utób­biak közül az egyik a (9) eresztékkel, a másik pedig a (9a) eresztékággyal van el­látva. A (7, 7a) toldatok azonkívül még V-alakú (10, 10a, 10b és 10c) bevágásokkal

Next

/
Thumbnails
Contents