23035. lajstromszámú szabadalom • Faborítású aczélcső

Meg-jelent 1901. évi deczember hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28035. szám. VI.A>. OSZTÁLY. Faborítású aczélcső. SANDBERG LIPÓT ERNYÓGYÁROS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 6-ika. Jelen találmány tárgya egy rágöngyölített faburkolattal ellátott aczélcső, mely ernyő­botok. nyujtórudak és hasonló tárgyak elő­állítására alkalmas. A furnir akkép van a csőre göngyölítve, hogy a fa évgyűrűi csavar­alakú vonalban haladnak a cső körül. Ez­által a burkolat rendkívül szilárddá válik, míg oly esetben, midőn az évgyűrűk pár­húzamosan vannak a cső tengelyével elren­dezve, a burkolat a cső hosszirányában könnyen repedhet. Mellékelt rajzon a találmány tárgya látható. Az 1. és 2. ábra az aczélcsövet és a fur­nirt borításra előkészítve fölülnézetben,illetve keresztmetszetben mutatja. A 3. ábra kész borított csövet a furnir­nak csavarvonalban haladó évgyűrűivel tün­teti föl. Hogy a furnirt könnyen lehessen a csőre göngyölíteni, annak szélét legelőbb egy mind­két részre enyvezett (b) szövetdarabbal köt­jük össze (a) csővel. Miután az enyv már megmerevedett, az enyvvel bekent (c) fur­nirt, melynek évgyűrűi rézsútosan állnak a csőhöz képest (l. ábra) erre rágöngyölítjük. Az így borított csövet (3. ábra) tovább meg­munkálhajtuk, úgy mint más farúdat. SZABADALMI IGÉNY. | Faborítású aczélcső, jellemezve a rágöngyö­lített (c) faborítás által, melynek évgyű­rűi csavarvonalban haladnak (a) cső körül. (1 rajzlap melléklettel.) % PA L LA S RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA aüDAFKSTKlt

Next

/
Thumbnails
Contents